Urząd Miejski w Radomiu

Poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego gospodarstwa rolnego

Poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

I. Podstawa prawna:

 1. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. 2018.1405).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2018.1044 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017.1257 ze zm.).

 

II.  Wymagane dokumenty:
 

 1. Druk oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego stanowi równocześnie wniosek -
  do pobrania w BOM lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.
 2. Kserokopia aktualnego nakazu płatniczego podatku rolnego.
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

 

III.  Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej oraz części  II ust. 21 załącznika do tej ustawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

z opisem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

 

VI.  Termin załatwienia sprawy:

7 dni od złożenia oświadczenia

 

VII.  Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w drodze postanowienia, zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VIII.  Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa

pok. 313,  tel. 48 36 20 690

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z
 • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. 2018.1405)
 • dział II i VII  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami)

 

Metadane

Data publikacji : 23.08.2016
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Jarosz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Renata Czyż

Opcje strony

do góry