Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

I.      Podstawa prawna:

 1. Art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. 2017.1161).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2020.256).

 

II.     Wymagane dokumenty:

 Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).

 1. Kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy – w przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Projekt zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem wraz z:
 • zaznaczoną  graficznie (wyraźnym obrysem – kolorem czerwonym) powierzchnią gruntu do wyłączenia
 • obliczoną powierzchnią inwestycji (z uwzględnieniem  powierzchni klasy i użytku gruntu do wyłączenia).

       3. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej przed planowaną inwestycją.

       4. Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, a wnioskodawcą jest tylko jeden z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu

           z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję.

       5. Jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, należy dołączyć  oryginał pełnomocnictwa.

       6. W przypadku wniosków składanych przez osobę prawną należy dołączyć  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

III.    Opłaty:

 1. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji  jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie  cz. III ust 44 kol. IV pkt 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

                Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy  Miasta                 

                Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:   

 • do 1 miesiąca.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

VII. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi:

1.   Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa,  IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa  w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2.   Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego:

 • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

IX. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia  z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie ochrony gruntów rolnych.

       4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze)
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1161)
 • obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

      5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.

      6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,

          zgodnie z terminami wskazanymi dla  poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

          kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

      7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

      8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

       z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia

       o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

       9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie

       Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

 

Metadane

Data publikacji : 23.09.2014
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry