Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

I. Podstawa prawna:

 1. Art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. 2017.1161 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2018.1044 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017.1257 ze zm.).

 

II.     Wymagane dokumenty:

 Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).

 1. Kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy – w przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Projekt zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem wraz z:
 • zaznaczoną  graficznie (wyraźnym obrysem – kolorem czerwonym) powierzchnią gruntu do wyłączenia
 • obliczoną powierzchnią inwestycji (z uwzględnieniem  powierzchni klasy i użytku gruntu do wyłączenia).
 1. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej przed planowaną inwestycją.
 2. Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, a wnioskodawcą jest tylko jeden z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję.
 3. Jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, należy dołączyć  oryginał pełnomocnictwa.
 4. W przypadku wniosków składanych przez osobę prawną należy dołączyć  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

III.    Opłaty:

 1. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji  jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie  cz. III ust 44 kol. IV pkt 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta  Radomia: Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:   

 • do 1 miesiąca.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

VII. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi:

1.   Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa,  IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów,
o których mowa  w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2.   Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego:

 • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

 

IX. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017.1161 ze zm.). i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.09.2014
Data modyfikacji : 02.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry