Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010),
 3. Uchwała Nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 154 poz.4590)
 4. Ustawa z dnia21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

II.  Wymagane  dokumenty:

 1. Wniosek  – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie)

Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie zezwolenia, przedkłada kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ww.  uchwale Nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009 r., poświadczone za zgodność z oryginałem, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

 1. dokument potwierdzający zarejestrowanie  działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym   wnioskowanej działalności,
 2. dokument potwierdzający dysponowanie miejscem postojowym i pomieszczeniem magazynowym,
 3. dokument potwierdzający posiadanie  urządzeń do wyłapywania zwierząt,
 4. dokument potwierdzający dysponowanie przynajmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego przewozu zwierząt,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych,
 6. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 7. decyzja powiatowego lekarza weterynarii dopuszczająca pojazd(y) do przewozu  zwierząt,
 8. dokument potwierdzający zapewnienie w razie potrzeby wyłapanym zwierzętom pomoc weterynaryjną,
 9. umowę ze schroniskiem dla zwierząt, potwierdzającą możliwość  umieszczania zwierząt po wyłapaniu,
 10.  zaświadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające kwalifikacje personelu
  i kierowcy do wyłapywania i przewozu zwierząt.
 11. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.  

 

 1. Opłaty:

 

 1. Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia  - 616 zł – na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 ppkt c ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 z późn. zm.) oraz części III ust 44 pkt 1 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od zmiany zezwolenia - 308 zł – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c ustawy  z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 z późn. zm.) oraz części III ust. 46 pkt 1 załącznika do tej ustawy.
 3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – 17 zł – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 z późn.) oraz części IV załącznika do tej ustawy.

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia Bank PEKAO S.A. II Oddział    w Radomiu numer:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19


V. Forma załatwienia sprawy:  

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:  

Do 30 dni od złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy – art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i Rolnictwa

Pok. 339, Tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726

IX. Uwagi:

* Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku).

 

Załączniki:

Wniosek

Oświadczenie

Metadane

Data publikacji : 19.07.2013
Data modyfikacji : 27.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry