Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

I. Podstawa prawna.

Art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art.42 ust. 1, ust. 3, ust. 4 , art. 43 ust.1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)

II. Wymagane dokumenty

1. Wniosek  zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów, ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów przewidzianych do zbierania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego  i właściwości odpadów,
 3. oznaczenie  miejsca zbierania odpadów,
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania  odpadów (maksymalnie do 10 lat),
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 9. opis czynności które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 10. informację nt. tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzone jest zbieranie odpadów,
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2.  Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej

3. Obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymagają przypadki wyszczególnione w art.45 ustawy o odpadach.

 

III. Opłaty

 • 616,0 PLN za wydanie zezwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827)
 • Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.
 • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKAO S.A. II O/Radomnr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu – Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 312 -  tel. 48 36 20 683

 

VI. Termin załatwienia sprawy.

 • Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 • Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1257) do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VII. Forma załatwienia sprawy.

Decyzja administracyjna.

 

VIII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

IX. Wzory dokumentów.

Załącznik Nr 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. z 2014r., poz.1923)

 

X. Uwagi.

 1. W przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) na podstawie  art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827 ze zm.) -  opłata skarbowa wynosi 17 zł.  
 2. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.:
 • pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów ,
 • pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
    rodzeństwu,
 • pełnomocnictwa udzielone przez podmioty określone w art. 7 pkt 1-5, 7 ustawy o opłacie skarbowej.
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKO S.A. II O/Radomnr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo wraz z tym pełnomocnictwem należy dołączyć do wniosku.
 4. Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone w art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

Metadane

Data publikacji : 08.04.2013
Data modyfikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry