Ochrona środowiska, rolnictwo

Data publikacji 08.04.2013

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

 I. Podstawa prawna.

Art. 180 pkt 3, art.180a, art.181 ust. 1 pkt 4, art.183, art.184,  art.378 ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 519 ze zm.).

 

II. Wymagane dokumenty

Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji:

 1. o masie powyżej 1Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych;
 2. o masie powyżej 5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii przemysłowej.

1. Wniosek prowadzącego instalację zawierający:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informację o tytule prawnym do instalacji ( np.: akt własności, umowa dzierżawy),
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
 11. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 12. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 13. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 14. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 15. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku  wniosku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 16. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (maksymalnie do 10 lat),
 17. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 18. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości – ze wskazaniem nazw i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów,
 19. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 20. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 21. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 22. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
 23. informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art.143 ustawy Prawo ochrony środowiska – dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych.

2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną ( np. wypis KRS).

3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

4. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej.

5. We wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymaganie przewidziane  dla wniosku o udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub/i  przetwarzania odpadów na podstawie  art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

 

III. Opłaty

 1. 2011,0 PLN za wydanie pozwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,  z zastrzeżeniem pkt 2
 2. 506,0 PLN  za  wydanie pozwoleń dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców ( Rozdział VII (art.104-106) ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. z 2016 r. poz.1829 z późn. zm.).

 Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu – Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 312 -  tel. 48 36 20 683

 

VI. Termin załatwienia sprawy.

 • Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 • Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1257) do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VII. Forma załatwienia sprawy.

Decyzja administracyjna.

 

VIII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

IX. Wzory dokumentów.

Załącznik Nr 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. z 2014r., poz.1923).

 

X. Dodatkowe wymagania.

W przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) na podstawie  art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827)  -  opłata skarbowa wynosi 17 zł.  

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.:

 • pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów ,
 • pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
    rodzeństwu,
 • pełnomocnictwa udzielone przez podmioty określone w art. 7 pkt 1-5, 7 ustawy o opłacie
  skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo wraz z tym pełnomocnictwem należy dołączyć do zgłoszenia.

Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone w art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

Data publikacji 08.04.2013

Data modyfikacji 08.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Bernadeta Siek

Osoba publikująca: Bernadeta Siek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 2386 wizyt