Ochrona środowiska, rolnictwo

Data publikacji 01.12.2011

Zgłaszanie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z której emisja nie wymaga pozwolenia

I. Podstawa prawna

 • art. 152, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r.   Nr 130 poz. 881)

II. Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
 5. wielkość i rodzaj emisji,
 6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 7. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia,  o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r.,  a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku,    a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( szczegóły w punkcie III).


III. Opłaty skarbowe:

 • 120 zł - za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a oraz cz. I pkt 13 załącznika do ustawy   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1044.)
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.
 • W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) opłata skarbowa wynosi 17 zł.   na podstawie  art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone  w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.
 • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejskiw Radomiu, Wydział Podatków,  Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

IV. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska  i Rolnictwa,  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

 

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 48 36 20 692

VI. Termin załatwienia sprawy

Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, to można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny.

VII. Forma załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

X. Informacje dodatkowe

1. Prowadzący instalację jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 2. zakończeniu eksploatacji instalacji
 3. zmianach zawartych w zgłoszeniu,                        

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. W przypadku, gdy zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ppkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu ul. Kilińskiego 30
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
   ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
 •  art. 152 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U.  z 2018 r. poz. 799)
 • Dział II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Data publikacji 01.12.2011

Data modyfikacji 23.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Bernadeta Siek

Osoba publikująca: Bernadeta Siek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 2090 wizyt