Urząd Miejski w Radomiu

Zgłaszanie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 I. Podstawa prawna.

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010r., Nr 130,  poz. 879).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)  oraz część I ust. 13 i część IV załącznika do tej ustawy.

 

II. Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879). stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego rozporządzenia.
 2. Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa  w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. Opłaty

 1. 120,00 zł za przyjcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowiska zgodnie z art 1 ust. 1 pkt 1  lit.  a ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.), oraz  częścią I ust. 13 załącznika do tej ustawy.
 2. 17,00 zł w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy, (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia  pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu

Bank: PEKO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544     

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

IV. Miejsce złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko Ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska mi Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 048 36 20 692

 

VI. Termin i forma  załatwienia sprawy.

Do 30 dni od  dnia doręczenia zgłoszenia.

Przyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w formie decyzji zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

 

VII. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VIII. Wzory dokumentów.

 

Załącznik Nr 1       

Formularz zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

 

1.   Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

..............................................................................................................................................................................

 

2.   Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

..............................................................................................................................................................................

 

3.   Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się

instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

..............................................................................................................................................................................

 

4.   Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

..............................................................................................................................................................................

 

5.   Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

...................................................................................................................................................................................

 

6.   Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)

..............................................................................................................................................................................

 

7.   Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

..............................................................................................................................................................................

 

8.   Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

..............................................................................................................................................................................

 

9.   Wielkość i rodzaj emisji2)

..............................................................................................................................................................................

 

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

..............................................................................................................................................................................

 

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

..............................................................................................................................................................................

 

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

 

Lp.3)

 

 

 

 

 

 

 

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

 

Podpis

 

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

 

Data zarejestrowania zgłoszenia

.....................................................................................

 

 Numer zgłoszenia

..........................................................................................

 

     

Objaśnienia:

1)  Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2)  W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

3)  Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
 2.  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U.  z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 10.02.2011
Data modyfikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry