Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

 1. Podstawa prawna:
 1. Art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.1990.54.310).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2019.1000 ze zm.).


II.     Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie.
 2. Kopia zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego w żądanym okresie – zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych wydaje Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu na wniosek zainteresowanego.

III.    Opłaty:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej.

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

 1. Na wniosek zainteresowanej osoby Urząd Miasta Radomia  jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.
 2. Jeżeli Urząd Miasta Radomia nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wyda postanowienie  o odmowie wydania zaświadczenia.

W tym przypadku, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie  rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym położone jest gospodarstwo rolne. Wymagane jest osobiste stawienie się świadków, którzy winni posiadać dowód osobisty, a jeżeli są rencistami lub emerytami ostatnie odcinki renty/emerytury bądź legitymacje  emerytalno-rentowe (nr swojego świadczenia).

VI. Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

VII. Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy  prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Radomia w terminie
7  dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VIII. Uwagi:

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.1990.54.310):

a)  okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,

b)  przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

c)  przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

IX. Prowadzący sprawę:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726                                                                                    

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990.54.310) i działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020.256).

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2011
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry