Ochrona środowiska, rolnictwo

Data publikacji 13.01.2011

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

I. Podstawa prawna:

  1. Art. 10 ustawy z dnia  21sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt ( j.t. Dz.U. 2017.1840).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2017.1257).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).

 

II. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

 

III. Opłaty:

  1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

 

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 726, 48 36 20 237

 

Załączniki

Data publikacji 13.01.2011

Data modyfikacji 11.12.2017
Rejestr zmian
Autor: Bernadeta Siek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 1400 wizyt