Ochrona środowiska, rolnictwo

Data publikacji 13.01.2011

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Art. 10 ustawy z dnia  21sierpnia1997 r.  o ochronie zwierząt ( j.t. Dz.U. 2017.1840),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017.1257
  ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2018.1044 ze zm.).

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

 

 1. Opłaty:

 

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 1.  Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

 1. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

 1. Termin załatwienia sprawy:
 • Do 1 miesiąca.

 

 1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 1. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237,  48 36 20 726  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 10 ustawy z dnia 
  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( j.t. Dz.U. 2017.1840) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

 

 

 

 

Załączniki

Data publikacji 13.01.2011

Data modyfikacji 02.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Bernadeta Siek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 1855 wizyt