Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity:  Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),  zwana dalej  „KPA”.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1044 ze zm.).

Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1)   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2)   przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust.1  oraz art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

 

II. Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 74 ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia.
  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone przepisami  Rozdziału 2 - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -  ustawy ooś,
  2. do raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy dołączyć oświadczenie złożone na podstawie art. 66 ust.1 pkt 19a  ustawy ooś, o spełnieniu wymagań,  o których mowa w art.74a ust.2 ustawy ooś,
  3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
  4. w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy  organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja,  o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy  - należy dołączyć dodatkowy  egzemplarz raportu (art.77 ust.1 pkt 3 ustawy ooś).
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia.
  1. karta informacyjna przedsięwzięcia powinna spełniać wymogi określone w art. 62a.  ustawy ooś,
  2. kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
  3. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy  organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja,  o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy  - należy dołączyć dodatkowy egzemplarz karty informacyjnej (art.64 ust.1 pkt 3).
 3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;
 4. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa  w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem  ust. 1a-1c;
 7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
 8. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)  

1a Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w pkt 6, przedkłada się wraz  z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1b Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w pkt 6, przedkłada się w terminie  14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

1c Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w  pkt 6.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (szczegóły w punkcie III).
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, upoważnionej do działania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy,
  a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo powinno spełniać wymogi określone w art. 33 KPA. 

Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wzór oświadczenia do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30 lub w pkt IX Załączniki.

 

III. Opłaty skarbowe

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

  należna  opłata skarbowa wynosi:

 • 205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  część I ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Zwolnienia od opłaty skarbowej określa  art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.
 • 17 zł   - za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,  wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa
  (prokury) – część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.:

-pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów ,

-jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
  rodzeństwu,

-jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5, 7 ustawy o opłacie
 skarbowej.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji oraz pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Podatków

Bank: PEKAO S.A. II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, o której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

IV. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska  i Rolnictwa,  26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30.

 

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 315 -  tel. 048 36 20 694

 

VI. Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w terminie 1  miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowanej
w terminie 2  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VII. Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

 

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

IX. Załączniki:

1)Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)Wzór oświadczenie składanego do raportu.

 

X. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- art. 8-12, 16, 21-26, 59-61 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.)
jest obligatoryjne.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 03.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry