Urząd Miejski w Radomiu

Rozstrzyganie spraw dotyczących zmiany stanu wody na gruncie

Rozstrzyganie spraw dotyczących zmiany stanu wody na gruncie

I. Podstawa prawna:

art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

II Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

III. Opłaty:

Opłata skarbowa - 10 PLN

na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000 ze zm.) i cz. I pkt 53 załącznika do tej ustawy.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków
Bank: PEKAO SA II O/Radom
Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

VI. Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi:

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 3620249

W przypadku delegowania pełnomocnika lub przedstawiciela należy wnieść opłatę
w wysokości 17 PLN, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000
ze zm.) na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Podatków Bank PEKAO S.A.
II O/Radom 52124032591111001013406544. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28.09.2007 r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz. 1330).

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

  • art. 234 i art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U 2018 poz. 2268 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.)

 

Dom Wczasowy Parzenica

https://www.nocowanie.pl/noclegi/murzasichle/kwatery_i_pokoje/149048/prices,149048.html

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 09.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry