Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska-roln/13377,Wydawanie-zezwolen-na-przetrzymywanie-zwierzat-lownych.html
2020-02-27, 06:17

Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt łownych

Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt dziko żyjących

I.Podstawa prawna:

  1. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2018.2033 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018.2096
  3. ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 ze zm.) 

II.Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

III.    Opłaty:

  1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o opłacie skarbowej  oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV.    Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V.     Forma załatwienia sprawy:

           Decyzja administracyjna.

 

VI.    Termin załatwienia sprawy:

       Do 1 miesiąca 

 

VII.   Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

      VIII.  Prowadzący sprawę:

     Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

     pok. 316, tel. 48 36 20 704    

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 27.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony