Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska-roln/13377,Wydawanie-zezwolen-na-przetrzymywanie-zwierzat-lownych.html
2021-01-27, 18:17

Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt łownych

Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierząt dziko żyjących

       I. Podstawa prawna:

 1. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2020.67 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019.1000 ze zm.) 

       II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej

       III.    Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o opłacie skarbowej  oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV.  Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V.     Forma załatwienia sprawy:

       Decyzja administracyjna.

 

VI.    Termin załatwienia sprawy:

       Do 1 miesiąca

 

       VII.   Tryb odwoławczy:
 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

      VIII.  Prowadzący sprawę:

     Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

       pok. 339, tel. 48 36 20 237; pok. 316, tel. 48 36 20 704

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
  ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckie,j w tym administrowanie łowiectwem, zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.

        4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj.
  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 9 ust. 2ustawy z dnia 13 października 1995 r., Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 67)
 • obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

       5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.

       6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,

          zgodnie z terminami wskazanymi dla poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

          jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

       7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

      8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

         z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia

         o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie

          Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony