Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny (ONLINE)

I.      Podstawa prawna:

 1. Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( tekst jedn. Dz.U.2020.67 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2020.256)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.2019.1000 ze zm.).

II.     Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zawierający uzasadnienie odłowu lub odstrzału redukcyjnego, wskazanie terenu, na którym ma być dokonana redukcja zwierzyny.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III.    Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o odłowie/odstrzale redukcyjnym   –  10 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej oraz części I ust. 53 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV.   Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
 

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V.    Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

VI.   Termin załatwienia sprawy:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

VII.   Tryb odwoławczy:
 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VIII.  Uwagi:

W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta (w mieście na prawach powiatu – prezydent miasta), w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

 

IX.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym administrowanie łowiectwem.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj.
  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r., Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 67)
 • obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
  z 2020 r., poz. 256)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i  zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

       6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.

       7. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, zgodnie z terminami wskazanymi dla poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

       8. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

      9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

     z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia

     o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie

      Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry