Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny (ONLINE)

I.      Podstawa prawna:

  1. Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( j.t. Dz.U. 2018.2033 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018.2096 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2019.1000 ze zm.).

 

II.     Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek zawierający uzasadnienie odłowu lub odstrzału redukcyjnego, wskazanie terenu, na którym ma być dokonana redukcja zwierzyny.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

III.    Opłaty:

  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o odłowie/odstrzale redukcyjnym   –  10 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783 ze zmianami) oraz części I ust. 53 załącznika do tej ustawy.
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV.   Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V.    Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

VI.   Termin załatwienia sprawy:

  • Do 1 miesiąca.
  • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

VII.   Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VIII.  Uwagi:

W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta (w mieście na prawach powiatu – prezydent miasta), w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

 

IX.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726 

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 09.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry