Ochrona środowiska, rolnictwo

Data publikacji 12.01.2011

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

I.      Podstawa prawna:

 1. Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( j.t. Dz.U. 2017.1295 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018.1044 ze zm.).

 

II.     Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zawierający uzasadnienie odłowu lub odstrzału redukcyjnego, wskazanie terenu, na którym ma być dokonana redukcja zwierzyny.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

III.    Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o odłowie/odstrzale redukcyjnym   –  10 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej oraz części I ust. 53 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV.   Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V.    Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

VI.   Termin załatwienia sprawy:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

VII.   Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VIII.  Uwagi:

W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta (w mieście na prawach powiatu – prezydent miasta), w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

 

IX.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 726, 48 36 20 237

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia
  13 października 1995r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. 2017.1295 ze zmianami) i działu II ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).
Data publikacji 12.01.2011

Data modyfikacji 02.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Bernadeta Siek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 1196 wizyt