Urząd Miejski w Radomiu

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

 

I. Podstawa prawna:

 1. art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256.).

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej
  (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w internecie)
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

III. Opłaty skarbowe:

 • 120 zł - za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a) oraz cz. I pkt 13
  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.).
 • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy
  o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Dowód zapłaty
  należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub
na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków; Bank: PEKAO S.A. II O/Radom numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do upoważnienia, zgodnie
z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie  zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007r. Nr 187, poz. 1330).

 

IV. Miejsce składania dokumentów:

 • Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Radomiu
  ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom

 

V. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej pok. 301, telefon 48 36 20 249.

 

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

VII. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

VIII. Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu - odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

IX. Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
 • Prowadzący oczyszczalnię jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informację o rezygnacji z rozpoczęcia, albo zakończenia jej eksploatacji.
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do ziemi lub wód określone w § 13 ust. 6 i 8 oraz
  w załączniku nr 3 (dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

 

X. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) jest obligatoryjne.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 09.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry