Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego po uprzednim zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego po uprzednim zdaniu egzaminu
ze znajomości ochrony i połowu ryb


I. Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1-7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
    (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1476)
  • § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
    w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 138 poz.1559 z późn zm.)

 

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w internecie)

2. Aktualne zdjęcie (1 sztuka)

3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu (z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego)

4. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

 

III. Opłaty:

Opłata 10 PLN za wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego na podstawie
§ 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
(Dz.U. 2001 Nr 138 poz.1559 z późn zm.).

 

Opłatę należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Radomiu
Bank: PEKAO SA II O/Radom
Konto: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

IV. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Wydanie karty wędkarskiej

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

 

VII. Tryb odwoławczy:

Nie podlega 

 

VIII. Uwagi:
Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 36 20 249.

 

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1476)

- § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 138 poz.1559 z późn zm.) jest obligatoryjne.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 03.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry