Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (ONLINE)

I. Podstawa prawna:

 • art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2018
  poz. 1476),
 • § 17, § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
  12 listopada 2001 r.  w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.)
 • art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017
  poz. 2128 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)

 

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w internecie)

2. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

III. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonaniu rejestracji
- na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.) oraz cz. II pkt 21 załącznika do tej ustawy.

 

Opłatę za wydanie zaświadczenia należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków
Bank: PEKAO SA II O/Radom
Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Rejestracja sprzętu pływającego

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

 

VII. Tryb odwoławczy:

Nie podlega

 

VIII. Uwagi:

prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. 48 36 20 249.

 

IX. Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1476)

- § 17, § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1559 ze zm.)

- art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128
ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) jest obligatoryjne.

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry