Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska-roln/13320,Poswiadczanie-legalnosci-pozyskania-drewna-z-lasu.html
2020-02-27, 06:50

Poświadczanie legalności pozyskania drewna z lasu

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadkach losowych


I.   Podstawa prawna:

Art. 14a  ust. 3 ustawy z dnia 28 września1991r. o lasach (j.t. Dz.U. 2018.2129 ze zmianami).


II.   Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie o pozyskaniu drewna z lasu.
  2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,.
  3. Zgoda współwłaściciela na pozyskanie i wywóz drewna z lasu – w przypadku współwłasności lasu.

III.   Opłaty:

  1. Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, jako wydawane z urzędu, nie podlega opłacie skarbowej w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV.   Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

V.    Forma załatwienia sprawy:

Ocechowanie pozyskanego drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

Vi.   Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

Vi.   Tryb odwoławczy:

Nie podlega.

VII.  Uwagi:

  • Termin cechowania pozyskanego drewna należy ustalić z prowadzącym postępowanie, przed podjęciem prac w lesie.
  • Wszelkie załączniki i dodatkowe dokumenty winny być podpisane przez wszystkie strony postępowania.

VIII.  Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 316, tel. 48 36 20 704

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 24.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony