Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska-roln/13208,Wydawanie-pozwolen-na-hodowanie-lub-utrzymywanie-chartow-i-ich-mieszancow.html
2020-02-27, 06:51

Wydawanie pozwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców

Wydawanie pozwoleń na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (ONLINE)

I.Podstawa prawna:

  • Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( j.t. Dz.U.2018.2033 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2018.2096 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2019.1000 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek  właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów lub ich mieszańców – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie) zawierający informację:
  • o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa
  • o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

2.   Dowód dokonania opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

  1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia  –  82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
  2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

          Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

  • Do 1 miesiąca.
  • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726          

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 09.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony