Ochrona środowiska, rolnictwo

Data publikacji 10.01.2011

Wydawanie pozwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców

Wydawanie pozwoleń na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 Podstawa prawna:

 1. Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( j.t. Dz.U. 2017.1295 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017.1257 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2018.1044 ze zm.)


II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek  właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów lub ich mieszańców – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie) zawierający informację:
 • o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa
 • o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

    2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia  –  82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej oraz części III ust. 44 pkt 2 załącznika do tej ustawy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
 

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z:
 • art. 10  ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2017.1295 ze zmianami)
 • dział II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017.1257 ze zmianami).

Załączniki

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 02.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Bernadeta Siek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 1265 wizyt