Urząd Miejski w Radomiu

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

I.      Podstawa prawna:

 1. Art. 64 ust. 1 i ust. 3 – 8 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1614 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2018 r.
  poz. 2096 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

 

II.     Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
 2. Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia 
  – kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  – kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  – kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie   zwierzęcia w hodowli, albo
  – kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

III.    Opłaty:

Opłata skarbowa od  dokonania wpisu do rejestru zwierząt –  26 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej  oraz części I ust. 19 załącznika do tej ustawy.

 

Jednostką rejestrową jest gatunek niezależnie od ilości zwierząt.

Jeśli w jednym wniosku zgłoszono kilka gatunków zwierząt, opłatę skarbową należy uiścić za każdy gatunek osobno.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy

Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV.    Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

V.    Forma załatwienia sprawy:

 1. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia,
 2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru bądź wykreślenia z rejestru – dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze, a na wniosek strony – wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

VI.    Termin załatwienia sprawy:

 1. Dokonanie wpisu – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
 2. Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.

VII.   Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 7dni od dnia jego doręczenia.

VIII.  Uwagi:

 1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Rejestr, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 2. Podmioty, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
 3. Każda kopia załącznika do wniosku wymaga uwierzytelnienia za zgodność z oryginałem.

 

IX.    Prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 316, tel. 48 36 20 726, 48 36 20 237

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 24.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry