Urząd Miejski w Radomiu

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia oraz Skarbu Państwa

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia oraz Skarbu Państwa

 

Podstawa prawna :       

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego    w prawo własności nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. Poz. 83 z późn. zm.)

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r. Sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015r.,  poz. 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25.03.2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 524).

3. Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania   wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. tekst  Dz.U. z 2015r., poz.1774).

5. Zrządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia   warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania     wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości     stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat   ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r., poz. 4556 ),

6. Zarządzenie Nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia      warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania     wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości     stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja     Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz.Urz. Woj.     Mazowieckiego z 2013r. , poz. 12730) i Zarządzenie Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia  01 lipca 2014r. zmieniające ww. zarządzenie  (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r., poz. 7062).

7. Zarządzenie Nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia     zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości      oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie    województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 8724).   

 

Wymagane dokumenty :           

- Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego –wnioski    złożone przez  wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu oraz właścicieli wyodrębnionych lokali

- inne dokumenty -  obowiązek doręczenia po wezwaniu przez organ prowadzący postępowanie

               

Opłaty :   10 zł.  opłaty skarbowej                                  

Opłatę można wnosić :

1.   W każdym banku

2.   Na poczcie

3.   W specjalnie wyznaczonych punktach :

-     Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 ( punkt bankowy, parter) oraz kasa Urzędu  Miejskiego III piętro ( wejście od ul. Kilińskiego 30).

 

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową :

52 1240  3259  1111  0010  1340  6544

 

 

Termin

składania   - bezterminowo

wniosków :

 

Termin

załatwienia 

sprawy: sprawa załatwiana w ciągu miesiąca lub w sprawach skomplikowanych  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach k.p.a. do dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów  opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych   od organu).

 

 

Forma

załatwienia  -  decyzja administracyjna.

sprawy:

 

Uwagi: Referat Obsługi Inwestycji

             pokój nr 249, tel : 36 – 20 – 794 – Sylwia Dziewit

 

             Referat Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa

             pokój nr 206, tel. 36 – 20 – 729 – Aleksandra Młynarska,  Danuta Kosno

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 09.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pracka
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry