Nieruchomości

Data publikacji 10.01.2011

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia oraz Skarbu Państwa

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia oraz Skarbu Państwa

 

Podstawa prawna :       

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego    w prawo własności nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. Poz. 83 z późn. zm.)

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r. Sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015r.,  poz. 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25.03.2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 524).

3. Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania   wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. tekst  Dz.U. z 2015r., poz.1774).

5. Zrządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia   warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania     wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości     stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat   ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r., poz. 4556 ),

6. Zarządzenie Nr 602 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia      warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania     wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości     stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja     Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz.Urz. Woj.     Mazowieckiego z 2013r. , poz. 12730) i Zarządzenie Nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia  01 lipca 2014r. zmieniające ww. zarządzenie  (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r., poz. 7062).

7. Zarządzenie Nr 474 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia     zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości      oraz nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie    województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 8724).   

 

Wymagane dokumenty :           

- Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego –wnioski    złożone przez  wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu oraz właścicieli wyodrębnionych lokali

- inne dokumenty -  obowiązek doręczenia po wezwaniu przez organ prowadzący postępowanie

               

Opłaty :   10 zł.  opłaty skarbowej                                  

Opłatę można wnosić :

1.   W każdym banku

2.   Na poczcie

3.   W specjalnie wyznaczonych punktach :

-     Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 ( punkt bankowy, parter) oraz kasa Urzędu  Miejskiego III piętro ( wejście od ul. Kilińskiego 30).

 

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową :

52 1240  3259  1111  0010  1340  6544

 

 

Termin

składania   - bezterminowo

wniosków :

 

Termin

załatwienia 

sprawy: sprawa załatwiana w ciągu miesiąca lub w sprawach skomplikowanych  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach k.p.a. do dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów  opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych   od organu).

 

 

Forma

załatwienia  -  decyzja administracyjna.

sprawy:

 

Uwagi: Referat Obsługi Inwestycji

             pokój nr 249, tel : 36 – 20 – 794 – Sylwia Dziewit

 

             Referat Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa

             pokój nr 206, tel. 36 – 20 – 729 – Aleksandra Młynarska,  Danuta Kosno

 

 

 

 

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 09.12.2015
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Pracka

Osoba publikująca: Justyna Kacprzak
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 5101 wizyt