Meldunki, ewidencja ludności, dowody osobiste

Data publikacji : 10.01.2011

Wymeldowania z pobytu stałego

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późn. zm); Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.     z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1475 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1480)

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
2. Do wglądu:
• dowód osobisty osoby wymeldowującej się,
• pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania

Miejsce składania dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, Moniuszki 9, Radom
(II klatka, parter, pok. nr 2)
tel. 36-20-382, 36-20-214

Opłaty

Nie ma

Termin załatwienia sprawy

Od ręki

Forma załatwienia sprawy

Rejestracja w ewidencji oraz wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

 

UWAGI

Osoby zmarłe wymeldowywane są z urzędu na podstawie aktu zgonu przesłanego przez USC.
 Druk dostępny na miejscu.

 

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. nr 202. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

 

 

 

Załączniki

Data publikacji : 10.01.2011


Data modyfikacji : 08.10.2014Rejestr zmian
Autor: Dorota Staszek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 5322 wizyt