Meldunki, ewidencja ludności, dowody osobiste

Data publikacji : 10.01.2011

Wymeldowania z pobytu stałego

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późn. zm); Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1475 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1480)

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
2. Do wglądu:
• dowód osobisty osoby wymeldowującej się,
• pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce  dokonać wymeldowania

Miejsce składania dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, Moniuszki 9, Radom
Referat Ewidencji Ludności
(II klatka, parter, pok. nr 2)
tel. 36-20-382, 36-20-214

Opłaty

Nie ma

Termin załatwienia sprawy

Od ręki

Forma załatwienia sprawy

Rejestracja w ewidencji oraz wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

 

UWAGI

Osoby zmarłe wymeldowywane są z urzędu na podstawie aktu zgonu przesłanego przez USC.
 Druk dostępny na miejscu.

 

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w Referacie Ewidencji Ludności pok. nr 2. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

Załączniki

Data publikacji : 10.01.2011


Data modyfikacji : 04.01.2013
Autor: Dorota Staszek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 4500 wizyt