Meldunki, ewidencja ludności, dowody osobiste

Data publikacji : 10.01.2011

Wydawanie dowodu osobistego

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych
( Dz .U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm. )

Wymagane dokumenty

Wypełniony  wniosek o wydanie dowodu osobistego /gotowy druk/

· Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu

Załączniki:

1.  2 wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem bez ozdób z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

2.  Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)

3.  odpis skrócony aktu urodzenia -w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Radomiu),

4.  odpis skrócony aktu małżeństwa  (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Radomiu),wymienione dokumenty USC - z przeznaczeniem do dowodu osobistego - można uzyskać bez opłaty skarbowej, drogą pocztową, w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia bądź małżeństwa (w którym akt sporządzono)

5.  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

6.  Poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania (obecnego bądź w przypadku jego braku - ostatniego).

 

Miejsce składania dokumentów

• dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Moniuszki 9 – Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Dowodów Osobistych, I klatka – parter, pokój nr 8  w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.30-15.30. Informację można otrzymać pod nr telefonu 48 36-20-664; 48-36-20-787

• odbiór dowodu – osobiście – w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Moniuszki 9 – Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Dowodów Osobistych, I klatka – parter, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.30-15.30. Informację można otrzymać pod nr telefonu      48 36-20-310; 48-36-20-787

Opłaty

bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty doręczenia dowodu osobistego stronie.

 

Uwagi

- wnioskodawca jest zameldowany lub był ostatnio zameldowany na pobyt stały w Radomiu, posiada polskie obywatelstwo,
- na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. 
- przy składaniu dokumentów o wydanie dowodu osobistego nie jest wymagana obecność osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat

W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy w terminie 14 dni złożyć wniosek o jego wymianę ( poprzedni dowód osobisty zostanie unieważniony po upływie 3 miesięcy od dokonania zmiany )

Druk dwustronny, podpisywany w obecności urzędnika przyjmującego dokument

Wszelkich informacji dotyczących  złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego  udzielają pracownicy Referatu Dowodów Osobistych pod nr  tel. 48 36 20 664,  48 36 20 787, 48 36 20 310

Załączniki

Data publikacji : 10.01.2011


Data modyfikacji : 23.03.2012Rejestr zmian
Autor: Dorota Staszek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 43972 wizyt