Urząd Miejski w Radomiu

Udostępnienie do wglądu zbioru dokumentów (Aktów Notarialnych) dla celów szacowania nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
  i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322),
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji
  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Opis karty informacyjnej

Zgodnie z tabelą nr 16 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne do wglądu udostępniane są zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów
w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów tj. przez rzeczoznawców majątkowych.

Celem uzyskania wglądu do aktów notarialnych należy wypełnić wniosek zgodny z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji – FORMULARZ P (Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wraz z FORMULARZEM P7 (uszczegółowiającym wniosek o inne materiały).

Wypełniając Formularz P należy wskazać przedmiot wniosku (inne materiały) oraz cel pobrania materiałów zasobu.
W Formularzu P7 należy wpisać rodzaj materiałów, do których chce się uzyskać wgląd oraz jednostkę ewidencyjną, której dotyczą.

     Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz FORMULARZ P wraz z uszczegóławiającym FORMULARZEM P7 - Formularze stanowią załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 2. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Radomia.
 3. W przypadku gdy udostępniane dane będą wykorzystane w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (oryginał do wglądu).

 

 Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter)
  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
   - adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłata   

Zgodna z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym: wysokość stawek podstawowych
w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej.

 1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego – stawki podstawowe określone w tabeli Nr 16 załącznika do ustawy: udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów - 30 zł za zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin,
 2. Z art. 40d ust. 3 danej ustawy wynika obowiązek pobierania opłaty przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b, ust. 1 ustawy.
 3. Wysokość opłaty zostaje utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

Sposób zapłaty

 • opłata geodezyjna - za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wg  DOO) - wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Miasta Radomia Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom
  konto: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

  (na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany)

Forma i termin załatwienia sprawy

Realizacja wniosku – zgodnie z art. 35 kpa., tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych nastąpi po uiszczeniu opłaty – po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków terminu i miejsca udostępnienia dokumentów.

Realizacja wniosków o udostępnienie do wglądu aktów notarialnych w dniu złożenia wniosku w miarę dostępnych miejsc.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

 • w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie,
 •  wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji,
 • w przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 22, tel. (48) 36 20 243;     

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 24.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry