Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie ZAŚWIADCZENIA potwierdzającego dane archiwalne z operatu ewidencyjnego - celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 23, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135),

Opis karty informacyjnej

Aktualne dane z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie określonej przepisem art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. w formie wypisów).

Wszelkie inne informacje z operatu ewidencyjnego - potwierdzające dane archiwalne - z tzw. „historii działki”, na podstawie kolejnych „zmian”, wprowadzanych do ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dokumenty uzasadniające wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego – udostępniane są w formie zaświadczenia, w rozumieniu art. 217 ustawy kpa.

Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy kpa.

Stosownie do przepisu art. 218 § 1 kpa. w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 kpa. - tj. wówczas, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego - organ administracji obowiązany jest wydać zaświadczenie na podstawie prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Przed wydaniem zaświadczenia Organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 kpa.), które umożliwi pełne rozpoznanie wniosku strony.

Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, mającego interes prawny
w tym zakresie.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków – celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę DRUK_EGiB_9.
  Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter)
  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia
  17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
   - adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłaty

 • wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. - cz. II, pkt. 21  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej - z wyłączeniem lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Sposób zapłaty

opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom konto:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata, tj. za wydanie zaświadczenia lub za pełnomocnictwo.)

Termin i forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

W przypadku wskazania odbioru osobistego w siedzibie organu:

 • zaświadczenie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wejściem zlokalizowanym obok wejścia głównego do budynku, od strony ul. Żeromskiego/Kilińskiego - po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,  tel. 48 36-20-622.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 29 (parter), tel. (48) 36 20 622.

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 24.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry