Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie kopii / odpisu Aktu Własności Ziemi

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Opis karty informacyjnej

Zgodnie z art. 73 § 2 ustawy kpa. strona może żądać wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych kopii/odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Wydanie uwierzytelnionych kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi z akt postępowania uwłaszczeniowego, będących
w posiadaniu Organu, następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, który wykaże się interesem prawnym w tym zakresie (np. spadkobiercy).

Zgodnie z art. 74 § 2 kpa. odmowa uwierzytelnienia kopii/odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie o wydanie kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi DRUK_EGiB_7.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie kopii/odpisu aktu.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter) 
  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia
  17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
   - adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłaty

 • wydanie kopii/odpisu AWZ (poświadczenie zgodności) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy  (cz. II, pkt 4  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Sposób zapłaty

opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom

konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata tj. za wydanie kopii/odpisu dokumentu lub za pełnomocnictwo).

Termin i forma załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 kpa., bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni.

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

W przypadku wskazania odbioru osobistego w siedzibie organu:

 • uwierzytelnione dokumenty można odebrać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wejściem zlokalizowanym obok wejścia głównego do budynku, od strony ul. Żeromskiego/Kilińskiego - po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,  tel. 48 38-20-243.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania uwierzytelnionych dokumentów stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 22 (parter), tel. (48) 36 20 243.

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 28.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry