Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie ZAŚWIADCZENIA o ostateczności Aktu Własności Ziemi

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),

Opis karty informacyjnej

Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy kpa. Stosownie do przepisu art. 218 § 1 k.p.a. w wypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 kpa.,  tj. wówczas, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego - organ administracji obowiązany jest wydać zaświadczenie na podstawie  prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Żądanie wydania zaświadczenia o ostateczności Aktu Własności Ziemi stanowi żądanie wydania zaświadczenia co do określonego stanu prawnego, polegającego na urzędowym potwierdzeniu, że od decyzji - jaką stanowi Akt Własności Ziemi - nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji.

Wydanie zaświadczenia następuje na podstawie będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Radomia archiwalnych dokumentów akt postępowania uwłaszczeniowego (wydanego Aktu Własności Ziemi).

Wydanie zaświadczenia o ostateczności Aktu Własności Ziemi następuje na wniosek właściciela/ władającego lub innego podmiotu, mającego interes prawny w tym zakresie (np. spadkobiercy).

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności Aktu Własności Ziemi DRUK_EGiB_6 - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter)  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
   -  adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłaty

 • nie podlega opłacie skarbowej (cz. II, pkt 21, ppkt 7 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Sposób zapłaty

opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom

konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata tj. za pełnomocnictwo.)

Termin i forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

W przypadku wskazania odbioru osobistego w siedzibie organu:

 • zaświadczenie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wejściem zlokalizowanym obok wejścia głównego do budynku, od strony ul. Żeromskiego/Kilińskiego - po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,  tel. 48 38-20-622

 

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 29 (parter), tel. (48) 36 20 622;

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 24.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry