Urząd Miejski w Radomiu

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW (na wniosek strony)

    Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Opis karty informacyjnej

Przeprowadzenie czynności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kpa., zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji. Ostateczna decyzja stanowi następnie podstawę do dokonania aktualizacji operatu ewidencyjnego - poprzez wprowadzenie stosownej zmiany, w drodze czynności materialno-technicznej.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się
z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

We wniosku strona powinna uzasadnić konieczność przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wskazać klasyfikatora.

Prezydent Miasta Radomia rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji. Przeprowadza również ocenę kwalifikacji wskazanego przez stronę klasyfikatora - na podstawie przedłożonego, podpisanego przez klasyfikatora oświadczenia oraz załączonych do danego wniosku dokumentów, potwierdzających  jego kwalifikacje/ uprawnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia - Prezydent Miasta Radomia upoważnia klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Przeklasyfikowanie gruntu i ustalenie klasy gruntu następuje na podstawie  decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Informacje dodatkowe:

Z urzędu gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się wyłącznie:

 1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów DRUK_EGiB_2 (wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem osoby klasyfikatora).
 2. Oświadczenie klasyfikatora o posiadanych kwalifikacjach/uprawnieniach (wraz z dokumentami) oraz o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie klasyfikacji dla obszaru wskazanego przez stronę - DRUK_EGiB_2A.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter) 
  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
  - adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłaty

 • Opłata skarbowa od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej -  w wysokości 10 zł. (cz. I, pkt  53  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji przez klasyfikatora ponosi strona (zgodnie z art. 262 ustawy kpa. stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie).

Sposób zapłaty

Opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom
konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer pod jakim został zarejestrowany wniosek oraz za jaką czynność następuje opłata tj. za wydanie decyzji lub za pełnomocnictwo.)

 

Forma i termin załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji - nie później niż w ciągu 30  dni, od daty przedłożenia przez wnioskodawcę mapy klasyfikacji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla m. Radomia.
 • Aktualizacja ewidencji w drodze czynności materialno-technicznej – niezwłocznie - gdy decyzja o ustaleniu klasyfikacji stanie się ostateczna.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od  dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 26, tel. (48) 36 20 831

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 25.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry