Urząd Miejski w Radomiu

Udostępnienie danych z REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
  i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322),
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Opis karty informacyjnej

Przepisy ustawy nie wprowadzają ograniczeń w udostępnianiu danych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Każdy podmiot ma prawo uzyskać dane z RCN, które może wykorzystać w sposób określony w licencji.

W celu uzyskania danych z RCN należy wypełnić wniosek zgodny z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
Formularz P (Wniosek
o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
) wraz Formularzem P5 (uszczegółowiającym wniosek o udostępnienie RCN).

Wypełniając wniosek (Formularz P) należy wskazać przedmiot wniosku oraz cel pobrania materiałów zasobu. Wybrać formę przekazania i sposób odbioru materiałów.

W Formularzu P5 należy wpisać parametry jakim mają odpowiadać dane z rejestru cen nieruchomości, które chcemy pozyskać. Można także podać dodatkowe kryteria, które powinny spełniać wybrane dane.

Na podstawie wniosku zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty określający wysokość opłaty za zamówione materiały. Po uiszczeniu opłaty zostaną wydane zamówione materiały wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych z RCN FORMULARZ P wraz z uszczegóławiającym FORMULARZEM P5  -  wzory  wniosków stanowią załączniki do niniejszej karty informacyjnej.
  We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Radomia.
 2. W przypadku gdy udostępniane dane będą wykorzystane w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (oryginał do wglądu).
 3. Pełnomocnictwo – do występowania w imieniu innej osoby (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
  a dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy).

 Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter
  poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia
  17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
   - adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłata   

Zgodna z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym: wysokość stawek podstawowych
w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej.

 1. Wysokość opłat za dane z rejestru cen nieruchomości określa Tabela nr 12 Załącznika do ustawy pgik.
 2. Z art. 40d ust.3 danej ustawy wynika obowiązek pobierania opłaty przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b, ust. 1 ustawy.
 3. Wysokość opłaty zostaje utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł  - od każdego stosunku pełnomocnictwa, z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Sposób zapłaty

 • opłata geodezyjna - za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wg  DOO) - wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Miasta Radomia Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom
  konto: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376
 • opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom
  konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany).

Forma i termin załatwienia sprawy

W formie drukowanej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Realizacja wniosku – zgodnie z art. 35 kpa., bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Termin realizacji (liczony od dnia zaksięgowania uiszczonej opłaty) zależy od ilości i rodzaju udostępnianych informacji.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

 • w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie,
 •  wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji,
 • w przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 22, tel. (48) 36 20 243;

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 25.07.2014
Data modyfikacji : 24.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry