Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/geodezja/referat-ewidencji-grunt/13275,Wydanie-ZASWIADCZENIA-o-posiadaniu-gospodarstwa-rolnego.html
2021-04-11, 11:36

Wydanie ZAŚWIADCZENIA o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),

Opis karty informacyjnej

Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (kpa). Stosownie do przepisu art. 218 § 1 k.p.a. w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 kpa - tj. wówczas, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego - organ administracji obowiązany jest wydać zaświadczenie na podstawie prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Żądanie wydania zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych stanowi żądanie wydania zaświadczenia co do określonego stanu prawnego, polegającego na urzędowym potwierdzeniu posiadania gospodarstwa rolnego, wg stanu na lata określone we wniosku i następuje na podstawie danych archiwalnych z operatu ewidencyjnego.

Organ wydaje zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych na żądanie właściciela/władającego lub innego podmiotu, mającego interes prawny w tym zakresie (np. spadkobiercy).

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje
w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych DRUK_EGiB_4 - wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter)  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
   -  adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłaty

 • W przypadku, gdy wydanie Zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego potrzebne jest do przedłożenia
  w ZUS/KRUS, celem ustalenia praw emerytalno-rentowych, wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej -  art. 2 ust.1 ppkt 1b ustawy opłacie skarbowej .
 • pozostałych przypadkach opłata  zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17.0 zł.
 • opłata skarbowa w wysokości 17.0 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa
  w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)Sposób zapłaty

 

opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom

 

konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata, tj. za wydanie zaświadczenia lub pełnomocnictwo.)

 

Termin i forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

W przypadku wskazania odbioru osobistego w siedzibie organu:

 • zaświadczenie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wejściem zlokalizowanym obok wejścia głównego do budynku, od strony ul. Żeromskiego/Kilińskiego
  - po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,  tel. 48 38-20-622.

 

      Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 29 (parter), tel. (48) 36 20 622;

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 24.09.2020
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony