Referat ds. obsługi nieruchomości

Data publikacji 10.01.2011

Nadawanie nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

1.   art. 18 ust. 2, pkt 13, ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

      (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1515 z późn. zm.)

2.   art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

       (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1445 z późn. zm.)

3.   art. 8. ust.1. pkt.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

      (t. j. Dz. U.  z 2015r, poz. 460 z późn. zm.)

4.   Uchwała Nr 131/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad

      stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym

      oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Radomia.

Wymagane dokumenty

 

 

 

 

  

 

 

 

Wniosek o nadanie nazwy ulicy/placu, który powinien zawierać:

1)     wskazanie wnioskodawcy,

2)     wskazanie ulicy/placu, który ma być nazwany,

3)     szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu,

4)     ewentualną propozycję nazwy wraz z informacją o charakterze  encyklopedycznym tj. charakterystykę,

         ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku nadania nazwy

         odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego. uzasadnienie wniosku,

5)     w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób prywatnych,

         wniosek winien zawierać zgodę wszystkich właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga.

 

Niezwłocznie po wejściu w życie uchwały Prezydent Miasta Radomia podejmuje działania celem

oznakowania ulicy/placu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami i wprowadza

nową nazwę do właściwej  ewidencji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19

 

Opłaty

Nie podlega opłatom.

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Termin realizacji wniosku uzależniony od przeprowadzenia czynności wymaganych procedurami i przepisami prawa, w tym:

-  zgromadzenia wymaganych opinii,

-  podjęcia uchwały przez Radę Miasta Radomia,

-  publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Uwagi

Informacje:

Referat d/s Obsługi Nieruchomości pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 08.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2226 wizyt