Referat ds. obsługi nieruchomości

Data publikacji 10.01.2011

Ustalanie numeru porządkowego/adresowego budynku

 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

        (t. j. Dz. U. z 2015r, poz. 520 ze zm.).

2.    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2006.225.1635 ze zm.).

3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

        (t. j. Dz. U. z 2016r poz 23).

4.    Rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji

       miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012.0.125).

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie  numeru porządkowego – druk Nr ON_wzór1

Załączniki:

a) dla budynku istniejącego tj.oddanego do użytku:

- kopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy (jeżeli budynek nie jest ujawniony
w  ewidencji gruntów i budynków),

- potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania

b) dla budynku w trakcie budowy:

- kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym - do wglądu

- kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu
i opisem budynku - do wglądu

c) dla budynku prognozowanego do wybudowania:

- kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym - do wglądu

- w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę także kopia tego dokumentu
wraz z projektem zagospodarowania terenu i opisem budynku - do wglądu

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok.19

 

Opłaty

 

Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego

nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy

Wg terminów określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku

 

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zawiadomienia  o ustaleniu numeru porządkowego - czynność o charakterze

technicznym, podlegająca zaskarżeniu do sądu.

Uwagi

Referat d/s Obsługi Nieruchomości
pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Załączniki

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 12.12.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 4134 wizyt