Edukacja

Data publikacji 09.10.2018

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

 

 

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:

 

I. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

II. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

III. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.);

IV. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574);

V. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

 

 

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego

(pod tekstem:   załącznik nr 1 - formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla staży zakończonych przed 1 września 2018 r.), załącznik nr 4 - formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r.),

 

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podejmuje się na wniosek nauczyciela skierowany do Prezydenta Miasta Radomia.

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien zawierać numer PESEL w związku z koniecznością wprowadzania przez Gminę Miasta Radomia informacji o uzyskanym stopniu awansu zawodowego do zbioru danych nauczyciela zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.). W przypadku gdy nauczyciel nie posiada numeru PESEL zobowiązany jest podać: drugie imię (imiona), datę urodzenia, płeć i kraj pochodzenia.

 

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele składają w roku (kalendarzowym) uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub oceny pracy.

W przypadku niedotrzymania ww. terminu nauczyciele zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Przebieg postępowania egzaminacyjnego

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Prezydent Miasta Radomia.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

 

 

Zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia organ powołujący komisję egzaminacyjną przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Prezydent Miasta Radomia wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Prezydent Miasta Radomia powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji dla staży zakończonych przed 1 września 2018 r. oraz na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji dla staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r.

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Komisja egzaminacyjna sporządza  protokół z przebiegu pracy.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

 

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 cyt. na wstępie ustawy Karta Nauczyciela,

- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela lub co najmniej dobrą oceną pracy,

- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu ww. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Prezydent Miasta Radomia.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela ww. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Prezydent odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta Radomia oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne.

Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

 

(pod tekstem: załącznik nr 3 - formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia)

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Prezydent Miasta Radomia wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,

- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 124).

2. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów (art. 125).

3. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 126).

4. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 127).

5. W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu (art. 129).

6. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 130).

 

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5 -letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskają stopień nauczyciela mianowanego.

 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w przypadku staży zakończonych przed 1 września 2018 r. obejmuje:

1/ poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów),

2/ poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

3/ zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

(pod tekstem: załącznik nr 2 - formularz zaświadczenia dyrektora szkoły (dla staży zakończonych przed 1 września 2018 r.)

 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w przypadku staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r. obejmuje:

1/ dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

2/ akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

3/ zaświadczenie dyrektora szkoły – Załącznik nr 5 - formularz zaświadczenia dyrektora szkoły (dla staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r.),

4/ sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

5/ karta oceny pracy dokonana po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Data publikacji 09.10.2018

Data modyfikacji 09.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Ostrowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 34465 wizyt