Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 

1. Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

 

2. Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (załącznik nr 2);

5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

6. Kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

7. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

 

 

3. Termin załatwienia sprawy:

 

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

 

4. Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

 

(załącznik nr 3 - formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia)

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Prezydent Miasta Radomia wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,

- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

5. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela:

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela (załącznik nr 4);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje dotyczące zatrudnienia w szkole;

4. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.

5. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

 

6. Miejsce składania dokumentów:

 

Sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53, pokój 268.

 

Metadane

Data publikacji : 09.10.2018
Data modyfikacji : 18.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry