Edukacja

Data publikacji 09.05.2017

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:

 I. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)   rozdział 3a.

II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. poz. 393).

 

Okres trwania stażu

 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy z wyjątkiem przypadków określonych w art. 9c ust. 2 cyt. wyżej ustawy Karta Nauczyciela.

Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel kontraktowy załącza projekt planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

 

Przedłużenie stażu

1. Zgodnie z art. 9d ust 5 i 5a ustawy Karta Nauczyciela.

 

2. Nauczycielowi kontraktowemu, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

 

Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa go w pełnym wymiarze.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Kurator Oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego ustalona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczna.

W przypadku niedotrzymania przez Kuratora Oświaty terminu rozpatrzenia odwołania od oceny dorobku zawodowego, nauczyciel zostaje dopuszczony do egzaminu.

W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

 

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego

(pod tekstem:  załącznik nr 1 - wzór wniosku)

 

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podejmuje się na wniosek nauczyciela skierowany do Prezydenta Miasta Radomia.

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien zawierać numer PESEL w związku z koniecznością wprowadzania przez Gminę Miasta Radomia informacji o uzyskanym stopniu awansu zawodowego do zbioru danych nauczyciela zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.). W przypadku gdy nauczyciel nie posiada numeru PESEL zobowiązany jest podać: drugie imię (imiona), datę urodzenia, płeć i kraj pochodzenia.

 

Zgodnie z § 9 cyt. na wstępie rozporządzenia dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

1/ poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

2/ poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

3/ zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

(pod tekstem: załącznik nr 2wzór zaświadczenia)

 

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele składają w roku (kalendarzowym) uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W przypadku niedotrzymania ww. terminu nauczyciele zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta Radomia wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Przebieg postępowania egzaminacyjnego

 

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Prezydent Miasta Radomia.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Prezydent Miasta Radomia ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel.

 

Zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia organ powołujący komisję egzaminacyjną przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Prezydent Miasta Radomia wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Prezydent Miasta Radomia powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

- dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

- odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 cyt. na wstępie rozporządzenia.

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- datę i miejsce posiedzenia komisji,

- imiona i nazwiska członków komisji,

- imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,

- pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

- uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,

- średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3,

- uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,

- podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

 

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 cyt. na wstępie ustawy Karta Nauczyciela,

- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,

- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu ww. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Prezydent Miasta Radomia.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela ww. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Prezydent odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

 

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta Radomia oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne.

Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

 

(pod tekstem: załącznik nr 3 - wzór wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia)

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Prezydent Miasta Radomia wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

- dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia lub poświadczone kopie,

- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub poświadczoną kopię.

 

Załączniki

Data publikacji 09.05.2017

Data modyfikacji 30.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Ostrowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 32702 wizyt