Edukacja

Data publikacji 11.06.2018

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168 - 182  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty: 

1. Zgłoszenie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych     prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia.

(druk do pobrania w załącznikach)

2. Kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie o niekaralności w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

- kopia aktualnego (z ostatnich 3 miesięcy) odpisu z rejestru sądowego, w przypadku osoby prawnej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego dysponowanie budynkiem/lokalem na prowadzenie     szkoły lub placówki.

4. Informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

 - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 - realizację innych zadań statutowych,

 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
(druk do pobrania w załącznikach)

5. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o której mowa
w punkcie 4.

6. Pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa
w punkcie 4.

7. Statut szkoły lub placówki a w przypadku  innej niż przedszkole formy prowadzenia wychowania przedszkolnego - projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

8. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

(druk do pobrania w załącznikach)

W przypadku szkoły podstawowej a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, zgłoszenie winno jednocześnie zawierać:  

9. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

(druk do pobrania w załącznikach)

10. Pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

11. Pozytywną opinię ministra właściwego d.s. zdrowia o spełnianiu wymagań określonych
w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy d.s. zdrowia.

 

Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty
o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1.

 

Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą, który powinien określać:

 1. Nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania.
 2. Osobę prowadzącą szkołę lub placówkę.
 3. Organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań.
 4. Organizację szkoły lub placówki.
 5. Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki,
  w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.
 6. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki.
 7. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym, że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
 1. art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1-3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6 – w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej
  i mistrzostwa sportowego,
 2. art. 141 ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych.
 1. W przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.  

 

Przepisy art. 172 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.

 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 168, art. 169, art. 170 ust. 1 i 2, art. 172 i art. 180 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.  

 

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego winien być opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657).

 

 

 

 

Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej:

 

 1. Rodzaj działalności (PKD).

Podanie rodzaju działalności jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON.

W polu Rodzaj działalności podawana jest informacja o przeważającym rodzaju działalności szkoły, placówki oświatowej lub zespołu zgodnie z kodem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W większości przypadków kod PKD jest przypisany jednostce w zależności od typu szkoły lub rodzaju placówki, określonego w polu Typ.

W przypadku placówek oświatowo-wychowawczych (pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski, pozaszkolna placówka specjalistyczna oraz niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) oraz niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego należy dokonać wyboru spośród następujących wartości w zależności od faktycznie wykonywanej działalności:

 

1) placówki oświatowo-wychowawcze:

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

dodatkowo w przypadku pozaszkolnej placówki specjalistycznej oraz niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej również:

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

 

2) niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego:

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Przewidywana liczba pracowników.

Podanie przewidywanej liczby pracowników jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) w celu dokonania wpisu szkoły, placówki oświatowej lub zespołu do rejestru REGON.

Liczba pracowników (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do przewidywanej liczby pracowników należy doliczyć również wakaty.

Uwaga: kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem”.

 

 

 

Termin realizacji wpisu:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz
z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.  

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:  

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,  

2) datę i numer wpisu do ewidencji,  

3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki, 

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,  

5) adres szkoły lub placówki, 

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła  kształci,

7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której    zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Opłaty:
Nie pobiera się opłat.  

 

Miejsce uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Edukacji
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
pokój nr 274
tel. (048) 36 20 783 

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 168 ust. 13 – osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w art. 168 ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych
w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.  

Zgodnie z art. 170 ust. 1 – prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.  

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana  na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 176 ust. 3 - organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.  

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 3
w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną – (art. 178 ust. 1).  

 

 

 

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji:

Zgodnie z art. 168 ust. 12 - organ, o którym mowa w art. 168 ust 1 wydaje decyzję
o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:  

      - zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione  albo poprawione w wyznaczonym terminie,

- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.  

 

Informacja o trybie odwołania:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Załączniki

Data publikacji 11.06.2018

Data modyfikacji 11.06.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Ostrowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 9091 wizyt