Urząd Miejski w Radomiu

ZAWIEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna: art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018 r. poz. 646), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U z 2018 r. poz. 647).

 

Wymagane dokumenty

· Wniosek CEIDG-1

· Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wpis o zawieszenie działalności w CEIDG  nie podlega opłacie.

 

WAŻNE: Zawiesić działalność może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Zawieszenie wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Minimalny okres zawieszenia to  30 dni.

Zawieszenie rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku. Działalność może być zawieszona na czas określony lub nieokreślony. W przypadku zawieszenia na czas określony działalność zostanie wznowiona z urzędu.

 

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/zawieszenie-i-wznowienie-dzialalnosci .

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

 · wykorzystując formularz na stronie internetowej, tak zwane wypełnienie wniosku w trybie anonimowym, które następnie wymaga zgłoszenia się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy i przesłania wniosku do CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=3  ;

WAŻNE ! Należy pamiętać, że dniem złożenia wniosku, wypełnionego w trybie anonimowym, jest dzień jego złożenia i podpisania w Urzędzie!

 

 · zgłaszając się osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Rynek 1, pok.3 (budynek Ratusza), gdzie Państwa wniosek „od ręki”  wypełnimy w systemie CEIDG;

 

 · przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.

 

 · samodzielnie zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY a następnie przesłać wniosek o rejestracji działalności za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.  Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx ;

 

· PEŁNOMOCNIK

Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności może być złożony przez pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej podpisanej przez przedsiębiorcę własnoręcznym podpisem. Kserokopia pełnomocnictwa pisemnego składana w urzędzie musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego albo organ, który dokument wystawił.

Więcej informacji na stronie CEIDG https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/pelnomocnik-do-rejestracji/prowadzenia-dzialalnosci .

 

WAŻNE:

· Wniosek o wpis  zawieszenia w CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

 

· Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem ze strony internetowej CEIDG (art. 46 ust. 1 cyt. wyżej ustawy)

 

· Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 cyt. wyżej ustawy)

 

Zachęcamy do skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy pod adresem

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy  Tu znajdziesz aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry