Urząd Miejski w Radomiu

ZMIEŃ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 2 art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 647).

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek CEIDG-1

· Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o wpis do CEIDG  nie podlega opłacie! (art. 13 cyt. wyżej ustawy).

 

TERMINY

Zmiana danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego  – zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tychże danych. Są to: imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca go posiada).

Zmiana danych informacyjnych, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego, może być dokonana w każdym czasie. Są to następujące dane: data rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej oraz informacja o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej.

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

 · wykorzystując formularz na stronie internetowej, tak zwane wypełnienie wniosku w trybie anonimowym, które następnie wymaga zgłoszenia się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy i przesłania wniosku do CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2 .

 · osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Rynek 1, pok. 3 (budynek Ratusza), gdzie Państwa wniosek „od ręki” wypełnimy w systemie CEIDG;

 

 · przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.

 

 · samodzielnie zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY a następnie przesłać wniosek o rejestracji działalności za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.  Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx

 

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rejestracja-dzialalnosci/zmiany-danych-w-ceidg .

 

· PEŁNOMOCNIK

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu może być złożony przez pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej podpisanej przez przedsiębiorcę własnoręcznym podpisem. Kserokopia pełnomocnictwa pisemnego składana w urzędzie musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego albo organ, który dokument wystawił.

Więcej informacji na temat pełnomocnika na stronie CEIDG https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/pelnomocnik-do-rejestracji/prowadzenia-dzialalnosci .

 

WAŻNE:

· Wniosek o wpis  zmiany w CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem zmiany do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

 

· Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem ze strony internetowej CEIDG (art. 46 ust. 1 cyt. wyżej ustawy)

 

· Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 cyt. wyżej ustawy)

 

Zachęcamy do skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy pod adresem

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy  Tu znajdziesz aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry