Urząd Miejski w Radomiu

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) art. 181 ust. 1

 Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Załączniki

 1. Pisemna akceptacja organizatora imprezy
 2. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Prezydenta Radomia)

 *Załączniki do akt winny być w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez

 • notariusza,
 • albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym,
 • albo organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
 • albo na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego sprawę, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

 

 Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 4 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-503, (48) 36-20-625

fax. (48) 36-20-503

Wersja elektroniczna dostępna również na stronie www.wrotamazowsza.pl

 Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 181  ust. 3 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynoszą 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i są to odpowiednio:

 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

 Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
 • w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
 • w opłatomacie na parterze obok portierni
 • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć lub w pok. 4 - parter lub Biurze Obsługi Mieszkańca UM, ul. Kilińskiego 30) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej

 

Uwagi

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE WYDAWANE SĄ NA OKRES  MAKSYMALNIE 2 DNI.

 

Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 36-20-503,  48 36-20-625

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry