Działalność gospodarcza, zezwolenia

Data publikacji : 11.01.2011

Potwierdzenie aktualności wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 220 poz.1447 z póź. zm.) -art.38 ust.4

 

·      Zaświadczeniem o prowadzeniu działalności jest wydruk ze stronywww.CEIDG.gov.pl, który każdej chwili można wydrukować samodzielnie

·      Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorcy okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie w CEIDG, gdyż same powinny sprawdzić jego wpis na stronie www.CEIDG.gov.pl,

·      Wszyscy zainteresowani bieżącą informacją o prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (on sam też) mają prawo i obowiązek sprawdzić samodzielnie stan prawny na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres strony www.CEIDG.gov.pl.

 

WAŻNE:

Artykuł 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. Nr 155, poz.1095 z późn. zm.), stanowi:
„Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu”.

Artykuł 37 ust.7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. Nr 155, poz.1095 z późn. zm.), stanowi:
„Domniemywa się, ze dane i informacje udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym, każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ” (w sprawach udzielenia koncesji, zezwoleń, licencji, wpisów do rejestrów działalności regulowanej).

Data publikacji : 11.01.2011


Data modyfikacji : 02.01.2012Rejestr zmian
Autor: Ewa Ćwiek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 2031 wizyt