Działalność gospodarcza, zezwolenia

Data publikacji : 11.01.2011

Zgłoszenie wpisu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 220 poz.1447 z póź. zm.) – art.14a oraz rozdział 3.

 

Wymagane dokumenty

·      Wniosek CEIDG-1

·      Dowód osobisty lub paszport do wglądu

 

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązującym drukiem w rejestracji działalności gospodarczej, zgłoszenia zmian we wpisie, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej jest formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

 

Wniosek można złożyć:

·      wykorzystując formularz na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl, tak zwane wypełnienie wniosku w trybie anonimowym, które następnie wymaga zgłoszenia się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy i przesłania wniosku do CEIDG;

·      zgłaszając się osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu pok. 118, gdzie wniosek CEIDG-1 wspólnie wypełnimy tylko elektronicznie;

·      przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.

·      Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można również złożyć samodzielnie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl. Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

·      W imieniu przedsiębiorcy wniosek może złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo w swojej treści powinno zawierać rodzaj czynności związanych z postępowaniem o wpis do CEIDG, do których przedsiębiorca umocował swojego pełnomocnika.

UWAGA:

na podstawie art.33 § 3 KPA pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę  podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

 

WAŻNE:

Zawiesić działalność może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Zawieszenie wywiera skutki prawne od dnia w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Minimalny okres zawieszenia to  1 miesiąc, a maksymalny  24 miesiące.

 

TERMINY

Okres zawieszeniarozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wskazana w nim data wznowienia wykonywania działalności również nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Nie zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy spowoduje wykreślenie wpisu z CEIDG

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

Wpis – informacji o zawieszeniu wykonywania działalności w ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

 

Do pobrania:

Ze strony http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

·      Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami: CEIDG-1–MW, CEIDG-1–RD, CEIDG-1–RB, CEIDG-1–SC

·      Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

 

Data publikacji : 11.01.2011


Data modyfikacji : 13.01.2012Rejestr zmian
Autor: Ewa Ćwiek

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 1804 wizyt