Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych

Data publikacji 21.06.2012

Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te obowiązują we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja 2016 r., czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 10 maja.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

    Kwota dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

   Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1995/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia elektronicznego systemu do składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadzono elektroniczny system, za pomocą którego organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają oferty w trybach, określonych w art. 11 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia.

Elektroniczny system (Generator wniosków) dostępny jest na stronie www.witkac.pl

Do oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm) należy dołączyć:

I. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu:

 1. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od daty jego wystawienia odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. w przypadku pozostałych podmiotów – inne dokumenty właściwe dla podmiotu;
 3. w przypadku podmiotów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające:
  1. nazwę rejestru (np. Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia);
  2. numer pozycji pod którym podmiot został wpisany;
 4. w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot poosiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu.

II. Aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego)

III. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, na który należy przekazać dotację.  

 

    W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Radomia, oferta na okres 7 dni jest zamieszczana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.radom.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomia: www.radom.pl,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomia

     W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: „uwagi do oferty” do sekretariatu Prezydenta Miasta Radomia na adres jak niżej.

Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa w przedmiocie realizacji zadania publicznego.

Sekretariat

Prezydenta Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30

26-600 Radom

Data publikacji 21.06.2012

Data modyfikacji 02.03.2017
Rejestr zmian
Autor : Rafał Kościuk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 9856 wizyt