Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych

Data publikacji 21.06.2012

Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego opublikowane 26 października 2019 r. Wzory te obowiązują we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 1 marca 2019 r., czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

    Kwota dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

   Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw  pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1995/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia elektronicznego systemu do składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadzono elektroniczny system, za pomocą którego organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają oferty w trybach, określonych w art. 11 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia.

Elektroniczny system (Generator wniosków) dostępny jest na stronie www.witkac.pl

    W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Radomia, oferta na okres 7 dni jest zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.radom.pl,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomia: www.radom.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomia

     W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: „uwagi do oferty” do sekretariatu Prezydenta Miasta Radomia na adres jak niżej.

Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa w przedmiocie realizacji zadania publicznego.

Sekretariat

Prezydenta Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30

26-600 Radom

Data publikacji 21.06.2012

Data modyfikacji 22.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Rafał Kościuk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 10604 wizyt