Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/47549,Nr-9842019-w-sprawierozstrzygniecia-konkursu-na-pozyskanie-partnera-w-drodze-otw.html
2021-01-24, 23:09

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 984/2019 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na pozyskanie partnera w drodze otwartego naboru w związku z Konkursem Nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020

Metadane

Data publikacji : 21.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Biuro Prezydenta

Opcje strony