Urząd Miejski w Radomiu

Nr 984/2019 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na pozyskanie partnera w drodze otwartego naboru w związku z Konkursem Nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020

Metadane

Data publikacji : 21.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Biuro Prezydenta

Opcje strony

do góry