Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wydzial-zdrowia-i-polit/14131,symbol-ZS.html
2020-10-26, 05:08

symbol ZS

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dyrektor Elwira Skoczek

Zastępca dyrektora Wiesława Golus

ul. Żeromskiego 53

pok. 182,     tel. (48) 36 20 942,

     fax: (48) 36 20 946

e-mail: zdrowie@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających

 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż

 ubezpieczone, spełniającym kryteria określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

 finansowanych ze środków publicznych,

2. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie prawa

 do dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu,

3. prowadzenie działań związanych z realizacją porozumień zawieranych na podstawie ustawy

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków

 jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie,

4. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia

 dziennego,

5. zabezpieczenie majątku ruchomego stanowiącego przedmiot spadku jaki nabyła Gmina po

 zmarłym mieszkańcu w przypadku braku spadkobiercy ustawowego,

6. sprawowanie nadzoru zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o działalności leczniczej nad:

 1) Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego

 2) Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

7. nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem Żłobków „Radomirek”

w Radomiu oraz Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu,

8. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o repatriacji w zakresie nie zastrzeżonym dla

 innych organów,

9. prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii

 Europejskiej,

10. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wynikających z ustawy

 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych

 organów,

11. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, ustawy

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o działalności leczniczej,

 ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o Karcie Dużej

 Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o nieodpłatnej

 pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, ustawy

 o Karcie Polaka oraz ustawy o zdrowiu publicznym,

12. promocja zdrowego stylu życia – koordynacja działań w zakresie edukacji dla zdrowia,

 opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej,

13. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

14. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wykonywanych na podstawie

 przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

 niepełnosprawnych, w tym w zakresie współfinansowania kosztów pobytu uczestników

 w warsztatach terapii zajęciowej,

15. udzielanie i upowszechnianie informacji służących osobom niepełnosprawnym w celu uzyskania

 właściwej pomocy i wsparcia, a także wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie,

16. realizacja Programu „Karta Rodzina Plus”,

17. realizacja Programu „Radomska Karta Seniora”,

18. wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom

 i Ogólnopolska Karta Seniora,

19. realizacja Programu ,,Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”,

20. prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów.

 

Metadane

Data publikacji : 09.03.2011
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony