Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data publikacji 09.03.2011

symbol ZS

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dyrektor Elwira Skoczek

Zastępca dyrektora Wiesława Golus

ul. Żeromskiego 53

pok. 182,     tel. (48) 36 20 942,

 

     fax: (48) 36 20 946

e-mail: zdrowie@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych osobom innym niż ubezpieczone, spełniającym kryteria określone w ustawie o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie

prawa do dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu,

3. prowadzenie działań związanych z realizacją porozumień zawieranych na podstawie

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie przyjęcia dziecka oraz

warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie,

4. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie placówki

wsparcia dziennego,

5. zabezpieczenie majątku ruchomego stanowiącego przedmiot spadku jaki nabyła Gmina po

 zmarłym mieszkańcu w przypadku braku spadkobiercy ustawowego,

6. współpraca i koordynowanie działań nad prawidłowym realizowaniem zadań przez:

 1) Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

 2) Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

7. nadzór merytoryczny nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejskim Zespołem

Żłobków „Radomirek” w Radomiu,

8. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o repatriacji w zakresie nie

zastrzeżonym dla innych organów,

9. prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków

Unii Europejskiej,

10. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wynikających z ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych

organów,

11. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o działalności leczniczej,

ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o Karcie

Dużej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy

o zdrowiu publicznym,

12. promocja zdrowego stylu życia – koordynacja działań w zakresie edukacji dla zdrowia,

opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej,

13. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

14. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wykonywanych na

podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, w tym w zakresie współfinansowania kosztów pobytu uczestników

w warsztatach terapii zajęciowej,

15. udzielanie i upowszechnianie informacji służących osobom niepełnosprawnym w celu

uzyskania właściwej pomocy i wsparcia, a także wyrównywania szans tych osób

w społeczeństwie,

16. realizacja Programu „Karta Rodzina Plus”,

17. realizacja Programu „Radomska Karta Seniora”,

18. wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom

i Ogólnopolska Karta Seniora,

19. realizacja Programu ,,Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”,

20. prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów.

Data publikacji 09.03.2011

Data modyfikacji 31.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 18640 wizyt