Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data publikacji 09.03.2011

symbol ZS

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dyrektor Elwira Skoczek

Zastępca dyrektora Wiesława Golus

ul. Żeromskiego 53

pok. 182,     tel. (48) 36 20 942,

 

     fax: (48) 36 20 946

e-mail: zdrowie@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

 

1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż

ubezpieczone spełniającym kryteria określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych,

2. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie prawa

do dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu,

3. prowadzenie działań związanych z realizacją porozumień zawieranych na podstawie ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków

jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie,

4. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia

dziennego,

5. zabezpieczenie majątku ruchomego stanowiącego przedmiot spadku jaki nabyła Gmina po

zmarłym mieszkańcu w przypadku braku spadkobiercy ustawowego,

6. współpraca i koordynowanie działań nad prawidłowym realizowaniem zadań przez:

1) Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego

2) Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

7. nadzór merytoryczny nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Żłobkiem „Radomirek”,

8. prowadzenie spraw związanych z realizacja ustawy o repatriacji w zakresie nie zastrzeżonym dla

innych organów,

9. prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii

Europejskiej,

10. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wynikających z ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych

organów,

11. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o działalności leczniczej,

ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o Karcie Dużej

Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o nieodpłatnej pomocy

prawnej oraz edukacji prawnej, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o zdrowiu publicznym,

12. promocja zdrowego stylu życia – koordynacja działań w zakresie edukacji dla zdrowia,

opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej,

13. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

14. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wykonywanych na podstawie

przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, w tym w zakresie współfinansowania kosztów pobytu uczestników

w warsztatach terapii zajęciowej,

15. udzielanie i upowszechnianie informacji służących osobom niepełnosprawnym w celu uzyskania

właściwej pomocy i wsparcia, a także wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie,

16. realizacja Programu „Karta Rodzina Plus”,

17. realizacja Programu „Radomska Karta Seniora”,

18. wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom

i Ogólnopolska Karta Seniora.

 

Data publikacji 09.03.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 17622 wizyt