Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data publikacji 09.03.2011

symbol ZS

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Żeromskiego 53

e-mail: zdrowie@umradom.pl

 

Dyrektor Elwira Skoczek

pok. 182,     tel. (48) 36 20 942,

     fax: (48) 36 20 946

 

Referat ds.  Ochrony Zdrowia i Programów Unijnych

e-mail: ochrona.zdrowia@umradom.pl

pok. 178,   tel. (48) 36 20 106

 

Referat ds. Pomocy Społecznej

e-mail: pomoc@umradom.pl

pok. 178,     tel. (48) 36 20 948

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. M. Reja 5

e-mail: niepelnosprawni@umradom.pl

tel. 506-217-129

 

Referat ds. świadczeń społecznych

pok. 176,   tel. (48) 36 20 727

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rwańska 16, lok. 5

tel. (48) 381 04 00

 

Do zadań Wydziału należy:
1. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż
ubezpieczone spełniającym kryteria określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
2. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie prawa
do dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu,
3. prowadzenie działań związanych z realizacją porozumień zawieranych na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków
jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie,
4. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia
dziennego,
5. zabezpieczenie majątku ruchomego stanowiącego przedmiot spadku jaki nabyła Gmina po
zmarłym mieszkańcu w przypadku braku spadkobiercy ustawowego,
6. współpraca i koordynowanie działań nad prawidłowym realizowaniem zadań przez:
1) Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego
2) Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
7. nadzór merytoryczny nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i żłobkiem „Radomirek”,
8. prowadzenie spraw związanych z realizacja ustawy o repatriacji w zakresie nie zastrzeżonym dla
innych organów,
9. prowadzenie działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
10. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wynikających z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych
organów,
11. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o działalności leczniczej,
ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o Karcie Dużej
Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
12. promocja zdrowego stylu życia – koordynacja działań w zakresie edukacji dla zdrowia,
opracowywanie i realizacja programów polityki zdrowotnej,
13. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
14. prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem zadań wykonywanych na podstawie
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym w zakresie współfinansowania kosztów pobytu uczestników
w warsztatach terapii zajęciowej,
15. udzielanie i upowszechnianie informacji służących osobom niepełnosprawnym w celu uzyskania
właściwej pomocy i wsparcia, a także wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie,
16. realizacja Programu „Karta Rodzina Plus”
17. realizacja Programu „Radomska Karta Seniora”.

Data publikacji 09.03.2011

Data modyfikacji 23.09.2016
Rejestr zmian
Autor: Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 14862 wizyt