Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Data publikacji 11.02.2011

symbol ZN

 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Kilińskiego 30

e-mail: wzn@umradom.pl


Dyrektor -  Małgorzata Pracka

pok. 209,     tel./fax (48) 36 20 980

Referat Gospodarowania Gruntami Gminnymi
pok. 210,     tel.(48) 36 20 790

Referat Regulacji Stanów Prawnych
pok. 208,     tel. (48) 36 20 825

Referat Obsługi Inwestycji
pok.210,      tel. (48) 36 20 790

Referat Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa
pok. 208,     tel. (48) 36 20 825

 

Do zadań Wydziału należy:

 

1. gospodarowanie gruntami Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu -

Radom i Skarbu Państwa w tym sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste w

trybie przetargowym i bezprzetargowym,

2. wydzierżawianie, najem i użyczanie nieruchomości oraz wykonywanie prawa

pierwokupu, naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu - Radom i Skarbu Państwa,

3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości

bez tytułu prawnego,

4. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i rozwiązywaniem prawa trwałego

zarządu na rzecz państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

5. regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu- Radom i Skarbu Państwa w trybie cywilno – prawnym i

administracyjno – prawnym,

6. przygotowywanie i zlecanie do wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,

niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu – Radom oraz Skarbu Państwa,

7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej gruntów Gminy Miasta Radomia,

miasta na prawach powiatu - Radom i Skarbu Państwa,

8. nabywanie nieruchomości do publicznego zasobu nieruchomości (tj. zasobu Skarbu

Państwa, Gminy Miasta Radomia, Miasta na prawach powiatu – Radom),

9. ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

10. wydawanie zgód na dysponowanie nieruchomościami w celach inwestycyjnych,

11. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa,

12. prowadzenie spraw dot. wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w

trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,

13. prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,

14. prowadzenie czynności związanych z analizą stanów prawnych i podstaw prawnych

nabycia nieruchomości przygotowywanych do zbycia,

15. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym

stanowiącym własność Skarbu Państwa w tym m.in. z reprezentowaniem Skarbu

Państwa jako współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we

wspólnotach mieszkaniowych, udziałem w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

których Skarb Państwa posiada lokale mieszkalne.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 15.06.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 16527 wizyt