Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Data publikacji 11.02.2011

symbol ZN

 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Dyrektor -  Małgorzata Pracka

ul. Kilińskiego 30

pok. 209,     tel./fax (48) 36 20 980

e-mail: wzn@umradom.pl

 


Referat Gospodarowania Gruntami Gminnymi
pok. 210,     tel.(48) 36 20 790

Referat Regulacji Stanów Prawnych
pok. 208,     tel. (48) 36 20 825

Referat Obsługi Inwestycji
pok.210,      tel. (48) 36 20 790

Referat Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa
pok. 208,     tel. (48) 36 20 825

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. gospodarowanie gruntami Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom i

Skarbu Państwa w tym sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym

i bezprzetargowym,

2. wydzierżawianie, najem i użyczanie nieruchomości oraz wykonywanie prawa pierwokupu,

naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom

i Skarbu Państwa,

3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu

prawnego,

4. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i rozwiązywaniem prawa trwałego zarządu na

rzecz państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

5. regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu-

Radom i Skarbu Państwa w trybie cywilno – prawnym i administracyjno – prawnym,

6. przygotowywanie i zlecanie do wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej, niezbędnej do

regulowania stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia,

miasta na prawach powiatu – Radom oraz Skarbu Państwa,

7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej gruntów Gminy Miasta Radomia, miasta na

prawach powiatu - Radom i Skarbu Państwa,

8. nabywanie nieruchomości do publicznego zasobu nieruchomości (tj. zasobu Skarbu Państwa,

Gminy Miasta Radomia, Miasta na prawach powiatu – Radom),

9. ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

10. wydawanie zgód na dysponowanie nieruchomościami w celach inwestycyjnych,

11. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa,

12. prowadzenie spraw dot. wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w trybie

przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,

13. prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,

14. prowadzenie czynności związanych z analizą stanów prawnych i podstaw prawnych nabycia

nieruchomości przygotowywanych do zbycia,

15. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym

stanowiącym własność Skarbu Państwa w tym m.in. z reprezentowaniem Skarbu Państwa jako

współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach

mieszkaniowych, udziałem w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, których Skarb Państwa

posiada lokale mieszkalne.

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 03.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 22306 wizyt