Wydział Spraw Obywatelskich

Data publikacji 11.02.2011

symbol SO

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Moniuszki 9

e-mail: wso@umradom.pl

 

Dyrektor - Dorota Staszek

pok. 200,   tel/fax: (48) 36 20 786

 

Referat Ewidencji Ludności

pok. 2 (II klatka parter)  tel. (48) 36 20 847

 

Referat Dowodów Osobistych

pok. 7 (I klatka parter)   tel. (48) 36 20 787

 

Stanowisko ds. stowarzyszeń

pok. 200 (II klatka II piętro)    tel. (48) 36 20 585

  

Załatwianie spraw dot. zgromadzeń

pok. 205 (II klatka II piętro)   tel. (48) 36 20 846

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bezpośrednia, kompleksowa obsługa klienta w sprawach dotyczących wydawania
dowodów osobistych,
2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,
3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu
osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
4. prowadzenie archiwum teczek osobowo- dowodowych osób zmarłych,
5. prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających
dowody osobiste wydane przez Prezydenta Miasta Radomia,
6. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców w
zbiorze „Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste”,
8. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru
Zamieszkania Cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych na podstawie
wniosków o udostępnianie danych wpływających do Wydziału Spraw
Obywatelskich
9. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na
terenie kraju i za granicą,
10. przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i
wymeldowania oraz nadawania numeru PESEL,
11. dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli
polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
12. sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
13. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i
wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
14. prowadzenie stałego i dodatkowego rejestru wyborców oraz stała współpraca z
Krajowym Biurem Wyborczym,
15. sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura
Wyborczego,
16. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do
Rejestru Wyborców
17. przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań
związanych z wyborami, referendami i spisem powszechnym,
18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie
przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
19. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń,
20. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach” oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 10.07.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 22714 wizyt