Urząd Miejski w Radomiu

symbol SO

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor - Dorota Staszek

ul. Moniuszki 9

pok. 200,   tel/fax: (48) 36 20 789

e-mail: wso@umradom.pl 

 

Referat Ewidencji Ludności

pok. 2 (II klatka parter)  tel. (48) 36 20 880

załatw sprawę

 

Referat Dowodów Osobistych

pok. 8 (I klatka parter)   tel. (48) 36 20 787

 załatw sprawę

 

Stanowisko ds. stowarzyszeń

pok. 200 (II klatka II piętro)    tel. (48) 36 20 585

załatw sprawę

  

Do zadań Wydziału należy:

1. bezpośrednia, kompleksowa obsługa klienta w sprawach dotyczących wydawania dowodów

osobistych,

2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,

3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i

wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

4. prowadzenie archiwum teczek osobowo- dowodowych osób zmarłych,

5. prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających dowody osobiste

wydane przez Prezydenta Miasta Radomia,

6. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców,

8. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów

Osobistych na podstawie wniosków o udostępnianie danych wpływających do Wydziału Spraw

Obywatelskich,

9. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju i za

granicą,

10. przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz

nadawania numeru PESEL,

11. dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich

i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

12. udostępnianie placówkom oświatowym danych z rejestru mieszkańców dot. uczniów,

13. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji

administracyjnych w tym zakresie,

14. prowadzenie stałego i dodatkowego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym

Biurem Wyborczym,

15. sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,

16. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do Rejestru

Wyborców,

17. przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań związanych

z wyborami, referendami i spisem powszechnym,

18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie przepisów ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych,

19. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo

o stowarzyszeniach” oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie,

20. wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry