Wydział Spraw Obywatelskich

Data publikacji 11.02.2011

symbol SO

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor - Dorota Staszek

ul. Moniuszki 9

pok. 200,   tel/fax: (48) 36 20 786

e-mail: wso@umradom.pl

 

 

Referat Ewidencji Ludności

pok. 2 (II klatka parter)  tel. (48) 36 20 847

załatw sprawę

 

Referat Dowodów Osobistych

pok. 7 (I klatka parter)   tel. (48) 36 20 787

 załatw sprawę

 

Stanowisko ds. stowarzyszeń

pok. 200 (II klatka II piętro)    tel. (48) 36 20 585

załatw sprawę

  

Załatwianie spraw dot. zgromadzeń

pok. 205 (II klatka II piętro)   tel. (48) 36 20 846

załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bezpośrednia, kompleksowa obsługa klienta w sprawach dotyczących wydawania dowodów

osobistych,

2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,

3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i

wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

4. prowadzenie archiwum teczek osobowo- dowodowych osób zmarłych,

5. prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających dowody osobiste

wydane przez Prezydenta Miasta Radomia,

6. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców w zbiorze

„Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste”,

8. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania

Cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych na podstawie wniosków o udostępnianie

danych wpływających do Wydziału Spraw Obywatelskich

9. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju i za

granicą,

10. przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz

nadawania numeru PESEL,

11. dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich

i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

12. udostępnianie placówkom oświatowym danych z rejestru mieszkańców dot. uczniów,

13. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji

administracyjnych w tym zakresie,

14. prowadzenie stałego i dodatkowego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym

Biurem Wyborczym,

15. sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,

16. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do Rejestru Wyborców

17. przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań związanych

z wyborami, referendami i spisem powszechnym,

18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie przepisów ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych,

19. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń,

20. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy „Prawo

o stowarzyszeniach” oraz nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie,

21. wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 08.12.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 23195 wizyt