Wydział Spraw Obywatelskich

Data publikacji : 11.02.2011

symbol SO

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Moniuszki 9

e-mail: wso@umradom.pl

 

Dyrektor - Dorota Staszek

pok. 200,   tel/fax: (48) 36 20 786

 

Referat Ewidencji Ludności

pok. 2 (II klatka parter)  tel. (48) 36 20 847

 

Referat Dowodów Osobistych

pok. 7 (I klatka parter)   tel. (48) 36 20 787

 

Stanowisko ds stowarzyszeń

pok. 200 (II klatka II piętro)    tel. (48) 36 20 585

  

Załatwianie spraw dot. zgromadzeń

pok. 205 (II klatka II piętro)   tel. (48) 36 20 846

 

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. wydawanie dowodów osobistych,

2. przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zgłoszeń i zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych

    oraz wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,

3. prowadzenie zbioru teczek osobowych i składnicy akt osób przebywających za granicą i osób

    zmarłych, wydawanie zaświadczeń z akt teczek osobowych oraz współpraca w tym zakresie

    z organami ścigania,

4. pośrednictwo w wyrabianiu dowodów osobistych dla osób przebywających czasowo na terenie

    m. Radomia oraz osób przebywających w areszcie śledczym,

5. współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki i MSW w zakresie dowodów osobistych,

6. udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

7. zameldowanie i wymeldowanie osób oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji

    w rym zakresie,

9. prowadzenie zbioru danych stałych mieszkańców, zbioru danych byłych mieszkańców oraz

    zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy i współpraca w tym zakresie z Urzędami

    Skarbowymi, GUS, szkołami i innymi instytucjami,

10. nadawanie numeru PESEL i współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki

      oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,  

11. aktualizacja danych w bazie ewidencja ludności na podstawie aktów USC (urodzenia, małżeń-

     stwa, zgony, rozwody, przypiski),    

12. prowadzenie stałego rejestru wyborców i jego aktualizacja,

13. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz

       spisów,

14. wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych,

15. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz

      nadzór nad stowarzyszeniami w tym zakresie,

16. przyjmowanie zgłoszeń w sprawach dotyczących zgromadzeń.

Data publikacji : 11.02.2011


Data modyfikacji : 24.09.2014Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 12990 wizyt