Wydział Podatków

Data publikacji 06.12.2017

Symbol WP

Wydział Podatków

Dyrektor Grażyna Iwańska

ul. Kilińskiego 30, pok.321

tel. (048) 36 20 442

e-mail: g.iwanska@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

środków transportowych, opłaty skarbowej i opłaty targowej.

1) sporządzanie projektów uchwał w sprawie stawek oraz zwolnień podatkowych, w tym zwolnień

stanowiących pomoc publiczną,

2) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości oraz ewidencji podatników,

3) ustalanie lub określanie wysokości zobowiązań podatkowych,

4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń dotyczących

spłaty zaległości podatkowych,

5) wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ulg i zwolnień w podatkach, w tym stanowiących o

udzieleniu pomocy publicznej, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Radomia,

6) udostępnianie informacji podatkowych,

7) wydawanie zaświadczeń podatkowych, w tym zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis

8) prowadzenie zewnętrznych kontroli w zakresie prawidłowości zgłoszonych podstaw

 opodatkowania,

9) dokonywanie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników,

10) wykonywanie zadań organu podatkowego z zakresu opłaty skarbowe,j a w szczególności jej

poboru, ewidencji księgowej, dokonywania zwrotów i prowadzenia postępowań w celu

wyegzekwowania zaległości oraz przyjmowania informacji o przypadkach nieuiszczania opłaty, a

także rozliczania jej inkasentów.

2. w zakresie podatku akcyzowego

1) prowadzenie spraw o zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego.

Data publikacji 06.12.2017

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 5111 wizyt