Wydział Podatków

Data publikacji 06.12.2017

Symbol WP

Wydział Podatków

Dyrektor Grażyna Iwańska

ul. Kilińskiego 30, pok.321

tel. (048) 36 20 442

e-mail: g.iwanska@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
środków transportowych, opłaty skarbowej i opłaty targowej

1) sporządzanie projektów uchwał w sprawie stawek oraz zwolnień podatkowych,

2) prowadzenie księgowości podatków i opłat oraz ewidencji podatników,

3) ustalanie lub określanie wysokości zobowiązań podatkowych,

4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń dotyczących

spłaty zaległości podatkowych,

5) wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ulg i zwolnień w podatkach dla których organem

podatkowym jest Prezydent Miasta Radomia,

6) udostępnianie informacji podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych,

7) wydawanie zaświadczeń podatkowych i zaświadczeń o pomocy de minimis,

8) sporządzanie sprawozdań z udzielonej i otrzymanej pomocy publicznej,

9) prowadzenie zewnętrznych kontroli w zakresie prawidłowości zgłoszonych podstaw

opodatkowania,

10) dokonywanie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników

11) wykonywanie zadań organu podatkowego z zakresu opłaty skarbowej a w szczególności jej

poboru, ewidencji księgowej, dokonywania zwrotów i prowadzenia postępowań w celu

wyegzekwowania zaległości oraz przyjmowania informacji o przypadkach nieuiszczania opłaty, a

także rozliczania jej inkasentów.

2. w zakresie podatku akcyzowego

- prowadzenie spraw o zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego.

 

Data publikacji 06.12.2017

Data modyfikacji 29.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 3007 wizyt