Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data publikacji 11.02.2011

symbol OŚR

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Kilińskiego 30

e-mail: srodowisko@umradom.pl


Dyrektor  - Grażyna Krugły 
pok. 310,  

Zastępca dyrektora  - Agnieszka Korczak 
pok. 311,  

tel.   (48) 36 20 671

fax.  (48) 3620 673

 
Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej
pok. 316,    tel. (48) 36 20 704

Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej
pok. 313,    tel. (48) 36 20 690

Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska
pok. 311,    tel. (48) 36 20 672

 

Referat Kontroli i Nadzoru

pok. 302,   tel. (48) 36 20 684

 

Referat Wymiaru Opłaty

ul. Żeromskiego 53

pok. 3,   tel. (48) 36 20 752

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. ochrona środowiska, w tym ochrona przyrody, wód, powietrza, ochrona przed hałasem i promie-

     niowaniem elektromagnetycznym,

2. gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku,

3. leśnictwo i łowiectwo,

4. rolnictwo,

5. rybactwo śródlądowe,

6. ochrona zwierząt,

7. prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowa-

    nych przez Wydział,

8. przeprowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych

    Inwestycji,

9. przeprowadzenie postępowań dot. usuwania pojazdów porzuconych lub usuniętych z drogi

    w przypadkach określonych w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym,

10. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie z zagranicy zwłok ludzkich,

11. zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i na unie-

      szkodliwianie odpadów,

12. weryfikacja deklaracji i określanie w drodze decyzji wysokości opłat za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi,

13. kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 06.03.2014
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 29590 wizyt