Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data publikacji 11.02.2011

symbol OŚR

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dyrektor  - Grażyna Krugły  

Zastępca dyrektora  - Agnieszka Korczak 

ul.  Kilińskiego 30 pok. 310, 

tel.   (48) 36 20 671

fax.  (48) 3620 673

e-mail: srodowisko@umradom.pl

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku

2. Przygotowywanie, nadzór i realizacja programów i planów dot. ochrony środowiska dla

 Miasta Radomia.

3. Współpraca i kontrola realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

4. Z zakresu zieleni i rolnictwa :

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalenie wysokości

pobieranych z tego tytułu opłat,

2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane

z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie zieleni

oraz usuwanie drzew i krzewów niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami,

4) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów

prawa Unii Europejskiej,

5) przygotowywanie uchwał o ustanowieniu pomnika przyrody, stanowiska

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,

6) realizacja zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących

własności Skarbu Państwa,

7) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie

stanowiących własności Skarbu Państwa,

8) przygotowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów

i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

9) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,

10) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

11) opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich polnych,

12) opiniowanie rocznych planów łowieckich

13) podejmowanie zleconych gminie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii,

14) orzekanie o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia okrutnie

traktowanego lub zaniedbywanego,

15) udzielanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

16) realizacja zadań w zakresie bezdomności i ochrony zwierząt

17) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami,

18) udzielanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk

i spalarni zwłok zwierzęcych,

19) prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie

schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

20) potwierdzanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

21) poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa

rolnego,

22) kontrola spełnienia obowiązku OC rolników,

23) wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

5. Z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej:

 1) rozstrzyganie w drodze decyzji spraw zmiany stanu wody na gruncie,

 2) zatwierdzanie w drodze decyzji ugody ustalającej stan wody na gruntach,

 3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie:

 - corocznego określenia sezonu kąpielowego,

 - corocznego wykazu kąpielisk lub utworzenia miejsca okazjonalnie

 wykorzystywanego do kąpieli,

 - wyznaczania granic aglomeracji Radom w zakresie oczyszczania ścieków

 komunalnych;

4) prowadzenie ewidencji kąpielisk,

 5) prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

 6) znakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpieli,

 7) rozpowszechnianie informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli w kąpielisku,

 8) coroczne przedkładanie Wodom Polskim sprawozdania z realizacji Krajowego

 Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok ubiegły,

 9) dokonywanie co dwa lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji Radom,

10) ustalanie w drodze decyzji wysokość i odszkodowania za szkody poniesione

 w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej lub na obszarze ochronnym

 zakazów, nakazów oraz

 ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód,

11) wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wód

 objętych powszechnym korzystaniem na potrzeby wykonywania robót związanych z ich

 utrzymaniem,

12) ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek

 wykonywania na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych,

13) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planie

 gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Radomki,

14) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków utrzymania porządku

 i czystości w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,

15) wydawanie decyzji nakładających obowiązek wykonania przyłączenia nieruchomości do

 istniejącej sieci kanalizacyjnej,

16) przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,

17) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

 ścieków,

18) kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni

 ścieków,

19) wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania

 zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

20) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

21) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność

 w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

22)organizacja opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli

 nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie,

23) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

24) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

25) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

6. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,

2) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do

powietrza,

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

4) wydawanie decyzji dotyczących wymagań w zakresie ochrony środowiska dla

instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

5) opiniowanie inwestycji w zakresie jej celowości pod kątem ochrony środowiska,

6) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

7) nakazywanie w drodze decyzji usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych na ich

składowanie lub magazynowanie,

8) wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

9) przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji

stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska,

10) wydawanie i cofanie zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności w zakresie

zbierania, przetwarzania odpadów,

11) określanie w drodze decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do

środowiska,

12) wydawanie decyzji w zakresie przeglądu ekologicznego,

13) nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku

ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia

środowiska do stanu właściwego,

14) sporządzanie mapy akustycznej dla miasta,

15) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację wykonanie czynności

zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

16) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku

prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

17) wprowadzanie informacji do wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających

azbest,

18) realizacja zadań w zakresie usuwania odpadów z wypadków drogowych,

19) opracowywanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz realizacja

zadań z nich wynikających należących do wydziału,

20) monitorowanie, sprawozdawczość i raportowanie przewidziane w w/w planach i

programach,

21) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska w zakresie zadań gminy i powiatu,

22) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia dot. pól

elektromagnetycznych.

7. Z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Radomia systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi.

2) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości,

3) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,

4) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. ochrony środowiska oraz

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty

informacji o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- punktach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych

- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw

domowych

8) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi,

9) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości,

10) przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi,

11) organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli

nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów,

12) organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy,

13) określanie warunków przeprowadzenia przetargów w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi,

14) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

15) zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi,

16) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

17) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości,

18) przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów

wpisanych i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

19) przyjmowanie informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości

obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

20) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

21) sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu

inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

22) nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków

określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

23) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 02.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 37214 wizyt