Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data publikacji 11.02.2011

symbol OŚR

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Kilińskiego 30

e-mail: srodowisko@umradom.pl


Dyrektor  - Grażyna Krugły 
pok. 310,  

Zastępca dyrektora  - Agnieszka Korczak 
pok. 311,  

tel.   (48) 36 20 671

fax.  (48) 3620 673

 
Referat Zieleni i Rolnictwa
pok. 316,    tel. (48) 36 20 704

Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej
pok. 313,    tel. (48) 36 20 690

Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska
pok. 311,    tel. (48) 36 20 672

 

Referat Kontroli i Nadzoru

pok. 302,   tel. (48) 36 20 684

 

Referat Wymiaru Opłaty

ul. Żeromskiego 53

pok. 3,   tel. (48) 36 20 752

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku.

2. Przygotowywanie, nadzór i realizacja programów i planów dot. ochrony środowiska dla Miasta Radomia.

3. Współpraca i kontrola realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

4. Z zakresu zieleni i rolnictwa :

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalenie wysokości pobieranych z tego tytułu opłat,

2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie zieleni oraz usuwanie drzew i krzewów niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

5) przygotowywanie uchwał o ustanowieniu pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,

6) realizacja zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

7) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

8) przygotowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

9) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,

10) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

11) opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich polnych,

12) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

13) podejmowanie zleconych gminie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

14) orzekanie o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia okrutnie traktowanego lub zaniedbywanego,

15) udzielanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

16) realizacja zadań w zakresie bezdomności i ochrony zwierząt,

17) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

18) udzielanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

19) prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

20) potwierdzanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

21) poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

22) kontrola spełnienia obowiązku OC rolników,

23) wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

5. Z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej:

1) rozpoznawanie spraw dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,

2) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych oraz innych decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo wodne będących w kompetencji starosty,

3) dokonywanie przeglądu udzielonych pozwoleń wodnoprawnych,

4) przyjmowanie zgłoszeń w sprawach będących w kompetencji powiatu z ustawy Prawo wodne,

5) ustanawianie bezpośrednich stref ochronnych ujęć wody,

6) ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych,

7) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk,

8) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków utrzymania porządku i czystości w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,

9) wydawanie decyzji nakładających obowiązek wykonania przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

10) przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,

11) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

12) kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,

13) wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

14) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

15) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

16) organizacja opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie,

17) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

18) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

19) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

6. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,

2) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

4) wydawanie decyzji dotyczących wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

5) opiniowanie inwestycji w zakresie jej celowości pod kątem ochrony środowiska,

6) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

7) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,

8) wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

9) przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska,

10) wydawanie i cofanie zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania odpadów,

11) określanie w drodze decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska,

12) wydawanie decyzji w zakresie przeglądu ekologicznego,

13) nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

14) sporządzanie mapy akustycznej dla miasta,

15) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

16) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

17) wprowadzanie informacji do wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest,

18) realizacja zadań w zakresie usuwania odpadów z wypadków drogowych,

19) opracowywanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz realizacja zadań z nich wynikających należących do wydziału,

20) monitorowanie, sprawozdawczość i raportowanie przewidziane w w/w planach i programach,

21) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań gminy i powiatu,

22) prowadzenie spraw dotyczących usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym dla pojazdów usuniętych z drogi przed 1 września 2015.

7. Z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Radomia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,

4) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- punktach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,

- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

8) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

9) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

10) przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

11) organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów,

12) organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

13) określanie warunków przeprowadzenia przetargów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

14) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15) zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

17) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

18) przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

19) przyjmowanie informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

20) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

21) sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

22) nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

23) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 12.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 30343 wizyt