Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

Data publikacji 01.03.2019

Symbol WNS

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

dyrektor Renata Mikulska

ul. Kilińskiego 30, pok. 208

sekretariat tel. (48) 36 20 691

 

Do zadań Wydziału należy:

1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,

2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz

nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w tym na podstawie ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym,

3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu

Państwa bez tytułu prawnego,

4. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów Skarbu Państwa, udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów

płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do

nieruchomości Skarbu Państwa,

6. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności, naliczanie opłat przekształceniowych,

7. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom

organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,

8. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz

rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,

9. prowadzenie czynności w zakresie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa,

10. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności w drodze umowy bądź

sądownie nieruchomości Skarbu Państwa,

11. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Skarbu Państwa,

12. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej

oraz prowadzenie budżetu wydziału,

13. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym

stanowiącym własność Skarbu Państwa, w tym: reprezentowanie Skarbu państwa jako

współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach

mieszkaniowcy, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Skarb Państwa

posiada lokale mieszkalne,

14. udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia na rzecz Skarbu Państwa

odszkodowań za drogi publiczne,

15. prowadzenie postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań w trybie ustawy o rodzinnych

ogrodach działkowych,

16. sporządzanie planów realizacji polityki Skarbu Państwa i rocznych sprawozdań do

Wojewody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Krajowego Zasobu

Nieruchomości,

17. uczestniczenie w postępowaniach dotyczących ustalania przebiegu granic nieruchomości

Skarbu Państwa.

 

Data publikacji 01.03.2019

Data modyfikacji 08.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 533 wizyt